Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd är ett organ för information, samråd och samverkan mellan Region Jämtlands Härjedalen och Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun samt Östersunds kommun i frågor som är av gemensamt intresse och som anges nedan.

Samverkansrådets uppgifter

  • att samordna de regionala utvecklingsfrågorna med de kommunala frågor som har ett regionalt intresse,
  • att initiera samverkan för att utveckla och effektivisera den regionala utvecklingsverksamheten, samt
  • att vara ett forum för omvärlds- och intressebevakning.

Samverkansrådet ska utöver ovanstående behandla de länsövergripande styrdokument som regionen som regionalt utvecklingsansvarig aktör enligt lag eller författning ansvarar för att ta fram, så som regional utvecklingsstrategi och länsplan för regional transportinfrastruktur, inför att dessa beslutas av regionen.

Andra frågor kan väckas av regionen eller kommunerna. Även övriga samverkansarenor mellan region och kommun har möjlighet att lyfta in frågor för diskussion i regionens samverkansråd.

Vilka ingår i rådet?

Samverkansrådet består av elva ledamöter. Tre av ledamöterna utses av Region Jämtland Härjedalen och en leda­mot ut­ses av vardera kommun.

Meetings Plus är ett verktyg för att på ett enkelt och överskådligt sätt visa möteshandlingar digitalt för både förtroendevalda och medborgare. Meetings Plus finns både på webben och som app.

Se sammanträdestider och möteshandlingar för samverkansrådet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar också handlingar och ärenden i regionens webbdiarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du filtrera på organisation och hitta till exempel årsrapporter, månadsrapporter, verksamhetsplaner och reglementen.