Forsknings- och utvecklingsrådet

För att politiskt ha fördjupad kunskap om verksamheten inom forskning, utveckling och innovation (FOUI) i Region Jämtland Härjedalen ska det finnas ett forsknings- och utvecklingsråd (FoU-råd).

FoU-rådet ska arbeta i nära samverkan med Region Jämtland Härjedalens forskningsråd.

Forsknings- och utvecklingsrådets uppgifter:

 • Bevaka strategiska och övergripande frågor av vikt för Region Jämtland Härjedalens samlade FoUI-verksamhet.
 • Bevaka pågående forsknings- och innovationsprojekt inom FoUI-området.
 • Bevaka strategiska utbildningsfrågor av vikt för Region Jämtland Härjedalens
  samlade utbildningsansvar.
 • Bevaka policyfrågor av betydelse för den egna FoUI-verksamheten inklusive frågor
  utifrån ett jämställdhets-, jämlikhets- och miljöperspektiv.
 • Representera Region Jämtland Härjedalen i FoUI frågor i länet och i samverkan med norra sjukvårdsförbundet (NRF).
 • Stimulera samarbete med FoU-Jämt, akademin, andra FoUI-aktörer samt
  näringslivet i länet och där det är möjligt och motiverat även utanför länet.
 • Hålla regionstyrelsen underrättad om mer övergripande skeenden och vid behov
  lyfta frågor till styrelsen för behandling.

Meetings Plus är ett verktyg för att på ett enkelt och överskådligt sätt visa möteshandlingar digitalt för både förtroendevalda och medborgare. Meetings Plus finns både på webben och som app.

Se rådets sammanträdestider och möteshandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar också handlingar och ärenden i regionens webbdiarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du filtrera på organisation och hitta till exempel årsrapporter, månadsrapporter, verksamhetsplaner och reglementen.