Regionstyrelsen

Regionstyrelsen som utses av fullmäktige är Region Jämtland Härjedalens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela regionens utveckling och ekonomiska ställning.

Regionstyrelsen ska också verkställa fullmäktiges beslut inom sitt verksamhetsområde och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till regionstyrelsen. Det sitter 13 personer i regionstyrelsen.

Regionstyrelsen har en egen förvaltning med regiondirektören som chef.

Regionstyrelsen fastställer varje år en verksamhetsplan med en uppföljningsplan. Verksamhetsplanen utgår från den regionplan som regionfullmäktige beslutat om. Planen innehåller framgångsfaktorer som är en markering av vad regionstyrelsen bedömer vara viktiga utvecklingsområden att fokusera på det närmaste året för att verkställa det uppdrag och de övergripande mål som regionfullmäktige har beslutat om.

Regionstyrelsens ordförande och vice ordföranden

  • Ordförande: Bengt Bergqvist (S)
  • Förste vice ordförande: Lars-Erik Olofsson (KD)
  • Andre vice ordförande: Robert Hamberg (M)

Regionstyrelsens första sammanträdesdag är som regel alltid öppen för allmänheten.

Allmänheten, medarbetare och media har då möjlighet att lyssna till debatten och ta del av informationer. Tid och plats finns angivet i kallelsen till respektive sammanträde.

Meetings Plus är ett verktyg för att på ett enkelt och överskådligt sätt visa möteshandlingar digitalt för både förtroendevalda och medborgare. Meetings Plus finns både på webben och som app.

Se regionstyrelsens sammanträdestider och möteshandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar också handlingar och ärenden i regionens webbdiarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du filtrera på organisation och hitta till exempel årsrapporter, månadsrapporter, verksamhetsplaner och reglementen.