Regionstyrelsen

Regionstyrelsen som utses av fullmäktige är Region Jämtland Härjedalens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela regionens utveckling och ekonomiska ställning.

Regionstyrelsen ska också verkställa fullmäktiges beslut inom sitt verksamhetsområde och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till regionstyrelsen. Det sitter 13 personer i regionstyrelsen.

Regionstyrelsen har en egen förvaltning med regiondirektören som chef.

Regionstyrelsen fastställer varje år en verksamhetsplan med en uppföljningsplan. Verksamhetsplanen utgår från den regionplan som regionfullmäktige beslutat om. Planen innehåller framgångsfaktorer som är en markering av vad regionstyrelsen bedömer vara viktiga utvecklingsområden att fokusera på det närmaste året för att verkställa det uppdrag och de övergripande mål som regionfullmäktige har beslutat om.

Tidigare protokoll