Tillgänglighetsrådet i Jämtland Härjedalen

Tillgänglighetsrådet är en samrådsgrupp för frågor som rör personer med någon typ av funktionsnedsättning. Rådet består av valda representanter från funktionshinderrörelsen i Jämtland Härjedalen, Region Jämtland Härjedalen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Rådets uppgifter

  • Verka för att organisationen i sina verksamheter tillförsäkrar människor med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet
  • Framföra önskemål och vara rådgivande i frågor som rör organisationens verksamheter för personer med funktionsnedsättning
  • Lämna synpunkter eller underlag till aktuella remisser eller delar av remisser som rör personer med funktionsnedsättning
  • Bevaka hjälpmedelsförsörjningens utveckling i enlighet med antagen hjälpmedelspolicy för länet
  • Sprida information om funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor till berörda i Jämtland Härjedalen
  • Följa forskning och utveckling inom funktionshinder- och hjälpmedelsområdet


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se