Aktuella erbjudanden om företagsstöd

Här hittar du information om Region Jämtland Härjedalens olika erbjudanden om företagsstöd. Läs först vilka grundläggande förutsättningar som gäller för alla erbjudanden. Ta gärna kontakt med en handläggare innan ansökan skickas in.

Grundläggande förutsättningar

En ansökan om företagsstöd måste ha skickats in innan åtgärden påbörjas. Du kan alltså inte ansöka om företagsstöd i efterhand.

Enligt de förordningar som styr företagsstöden ska löner och andra anställningsförmåner hos företaget följa kollektivavtal eller vara likvärdiga med löner och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal.

Därutöver behöver företaget uppfylla följande grundläggande krav för att kunna beviljas företagsstöd av Region Jämtland Härjedalen:

 • företaget ska ha ett registrerat och fast arbetsställe i länet
 • företaget ska producera en egen produkt (vara eller tjänst)
 • företaget ska ha potential att sysselsätta minst en heltidstjänst i företaget och den sysselsatta ska vara folkbokförd i en kommun i länet
 • verksamheten ska bedrivas på marknadsmässiga villkor
 • företaget ska bedömas kunna uppnå lönsamhet och varaktig sysselsättning för de anställda
 • företaget ska inte vara i ekonomiska svårigheter och som regel beviljas inte stöd till företag som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs
 • stöd prioriteras inte till företag som är fastighetsbolag (bedriver uthyrning av lokaler) eller till förvärv eller uppförande av lokaler för uthyrning utanför koncern
 • stöd prioriteras inte till verksamhet som bedrivs på uppdrag av offentlig sektor inom hälso- och sjukvård, tandvård, skola, äldrevård, ungdomsvård och liknande.

Ovanstånde gäller generellt för företagsstöden. Läs mer om specifika krav under respektive erbjudande.

Detta erbjudanden brukar kallas "mikrostöd".

Företag som specifikt vill köpa extern tjänst som specifikt bidrar till företagets affärsmodell och produktutveckling utifrån ett ekologiskt/miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv hänvisas till erbjudandet Stöd till hållbarhetsanalys. Företag som specifikt vill köpa extern tjänst till företagets satsning på digitaliseringsinsatser/digital transformation som stärker företagets konkurrenskraft hänvisas till erbjudandet Stöd till digitaliseringsinsatser.

Erbjudandets syfte
Att möjliggöra ett företags satsningar i mindre investeringar och utvecklingsåtgärder som stärker företagets konkurrenskraft.

Godkända kostnader
Kostnader för inköp av maskiner eller andra inventarier och köp av tjänst kopplat till produktutveckling, marknadsföring och kompetensutveckling som är direkt relaterad till företagets utvecklingssatsning.

Minsta godkända kostnadsunderlag för handläggning är 20 000 kronor och högsta godkända kostnadsunderlag är 60 000 kronor.

Målgrupp
Utöver grundläggande förutsättningar för stöd gäller att erbjudandet riktar sig till små och medelstora företag.

Stödet kan beviljas till förädling av jordbruksprodukter, men inte till primär jordbruksproduktion och fiske- och vattenbruksföretag.

Stödnivå
Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Stödet utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “de minimis”). Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 300 000 euro under en 3-årsperiod.

Övriga bedömningskriterier
Stöd till mindre investeringar (mikrostöd) prioriteras till företag som funnits i maximalt fem år. Stöd till mindre investeringar (mikrostöd) lämnas som utgångspunkt bara en gång till ett enskilt företag.

Legal grund för stöd
Kommissionens förordning nr 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2022:1468 paragraf 17.

Läs förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitala lösningar är ett utpekat styrkeområde i vår regions program för smart specialisering. Digitaliseringen ger nya förutsättningar att bo och verka över hela länet. Att du som företagare satsar på att stärka konkurrenskraften och bidra till hållbar utveckling genom att ta tillvara på digitaliseringsens möjligheter är väldigt positivt. Det är skillnad på digitalisering och datorisering. Region Jämtland Härjdalen kan bidra med finansiering till digitalisering, inte datorisering. 

Vi lyfter dig gärna som gott exempel och lär av dina erfarenheter. Ta kontakt med processledaren för Digitala lösningar om du är intresserad av ett sammanhang där digitaliseringen är på agendan eller om du vill prata om skillnaden mellan digitalisering och datorisering när du funderar på att söka företagsstöd.

Läs mer om styrkeområdet Digitala lösningar

Erbjudandets syfte
Att möjliggöra ett företags satsning på digitaliseringsinsatser/digital transformation som stärker företagets konkurrenskraft.

Med digitalisering avses en metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för automatisering och innovation. Det behöver även finnas en viss balans mellan automatisering och innovation. Att enbart automatisera en process eller arbetsuppgift blir snarare datorisering (att göra något analogt till digitalt) - vilket stödet inte kan sökas för.

Insatserna ska bidra till att företaget utvecklas och kan ställa om till de nya marknadsförutsättningarna i respektive bransch som kommer
med megatrenden digitalisering.

Godkända kostnader
Kostnader för köp av extern tjänst som avser digitaliseringsinsatser, exempelvis:

 • ta fram en strategi och plan för digitalisering
 • ta fram nya processer och tjänster genom att använda existerande/nya datamängder (kunddata)
 • utreda juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter
 • göra behovs- och nyttoanalyser
 • processleda och genomföra de strategiska digitaliseringsinsatserna

Exempel på insatser stödet INTE får finansiera:

 • löpande affärsutveckling
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • tex hemsida
 • licenskostnader
 • produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
 • marknadsföring/försäljningsinsatser anpassning för att uppfylla GDPR

Minsta godkända kostnadsunderlag för handläggning är 20 000 kronor.

Målgrupp
Utöver grundläggande förutsättningar för stöd gäller att erbjudandet riktar sig till små och medelstora företag.

Stödet kan beviljas till förädling av jordbruksprodukter, men inte till primär jordbruksproduktion och fiske- och vattenbruksföretag.

Stödnivå
Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Stödet utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “de minimis”). Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 300 000 euro under en 3-årsperiod.

Övriga bedömningskriterier
Digitala lösningar är ett utpekat styrkeområde i programmet för smart specialisering. Digitaliseringen ger nya förutsättningar att bo och verka över hela länet. Styrkeområdets vision är vägledande för prioritering.

Den åtgärd som stödet avser ska bedömas få bestående och hållbara utvecklingseffekter i företaget.

Legal grund för stöd
Kommissionens förordning nr 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2022:1468 paragraf 17-18.

Läs förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid sidan av den nationella stategin för hållbar regional utveckling och den regionala utvecklingsstrategin finns det en Energi- och klimatstrategi för länet som vi utgår ifrån vid prioritering av detta erbjudande. Även de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2023 står i fokus. Den analys som ditt företag gör ska bidra till att ta utvecklingssteg med företaget som styr mot något eller några av målen. Vi tagit fram en vägledning som riktar sig till företag och projektaktörer som ska söka regional utvecklingsfinansiering (projekt- eller företagsstöd). Den kan vara till hjälp när du skriver din ansökan.

Läs hållbarhetvägledningen Länk till annan webbplats.

Läs länets Energi- och klimatstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill diskutera din utvecklingssatsning med en regional utvecklingsstrateg med inriktning mot hållbarhet? Kontakta:

Hannele Lanner
hannele.lanner@regionjh.se
063-14 65 74

Per Lundkvist Molin
per.lundkvist@regionjh.se
063-14 65 28

Stödets syfte
Företagsstödet ska bedömas bidra till stärkt konkurrenskraft i företaget och främja en hållbar regional utveckling. Hållbarhetsanalysen ska fungera som ett strategiskt planeringsunderlag som lägger grunden för företagets val av framtida utvecklingssatsning.

Analysen kan vara inriktad mot utveckling av företagets affärsmodell, processer, teknik, vara eller tjänst utifrån ett miljömässigt (ekologi och klimat) och socialt hållbarhetsperspektiv.

Godkända kostnader
Stöd till hållbarhetsanalys kan sökas för att köpa extern tjänst (konsult) för att till exempel ta fram:

 • ett analys- och planeringsunderlag för företagets nya eller fortsatta cirkulära omställning (exempelvis kartlägga material- och processeffektivisering, utveckling av en mer cirkulär affärsmodell eller potential för industriella symbioser)
 • ett planeringsunderlag för energieffektivisering
 • en marknadsanalys för att utveckla eller designa nya produkter (varor eller tjänster), processer eller andra typer av lösningar som ska ingå i cirkulära processer och affärsmodeller, hållbara livsmedelsystem, hållbart byggande, eller med koppling till biobaserade material
 • en analys för bevarande eller återställning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster med betydelse för företagets egen verksamhet och konkurrenskraft
 • en jämställdhets- eller mångfaldsanalys av företaget verksamhet

Minsta godkända kostnadsunderlag för handläggning är 20 000 kronor.

Målgrupp
Utöver grundläggande förutsättningar för stöd gäller att erbjudandet riktar sig till små och medelstora företag.

Stödet kan beviljas till förädling av jordbruksprodukter, men inte till primär jordbruksproduktion och fiske- och vattenbruksföretag.

Stödnivå
Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Stödet utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “de minimis”). Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 300 000 euro under en 3-årsperiod.

Övriga bedömningskriterier
Analysen ska bedömas ta hänsyn till nya förutsättningar och krav på grön omställning och behovet ska kunna motiveras utifrån målen i länets Energi- och klimatstrategi samt målen i Agenda 2030.

Stöd till analyser som bedöms leda till bestående och hållbara
utvecklingseffekter i företaget prioriteras


Legal grund för stöd
Kommissionens förordning nr 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2022:1468 paragraf 17-18.

Stödets syfte
Att möjliggöra ett företags satsning på effektivisering av energianvändningen och minska energiförbrukningen i företag

Godkända kostnader
Merkostnader vid investering i energieffektivitetsåtgärder.

Minsta godkända kostnadsunderlag för handläggning är 100 000 kronor.

Energieffektivitetseffekten kan fastställas på två olika sätt:

Alternativ 1) Om kostnaderna för att investera i energieffektivitet kan särskiljas från den totala investeringskostnaden som en separat investering ska denna energieffektivitetsrelaterade kostnad utgöra de stödberättigande kostnaderna.

Alternativ 2) I övriga fall identifieras kostnaderna för att investera i energieffektivitet genom hänvisning till en liknande, mindre energieffektiv investering som skulle ha genomförts på ett trovärdigt sätt utan stöd. Skillnaden mellan kostnaderna för båda investeringarna anger den energieffektivitetsrelaterade kostnaden och utgör de stödberättigande kostnaderna.

Följande är inte stödbara kostnader:
Kostnader för investering i egen energiproduktion är inte stödbara, till exempel solceller. Kostnader för enbart konvertering från ett system för uppvärmning till ett annat är inte heller stödbart, till exempel bergvärmeinstallation.

Målgrupp
De grundläggande förutsättningar för stöd med krav på företaget gäller.

Stödnivå
Maximal stödnivå för små företag är 55 procent av stödberättigade kostnader och för övriga företag maximalt 45 procent av stödberättigade kostnader.

Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Övriga bedömningskriterier
En förutsättning för stöd är att investeringen bedöms skapa ökad konkurrenskraft i företaget och hållbar utveckling i företaget och regionen.

En beräkning av energieffektiviseringen av den sökta åtgärden i ansökan är ett krav. Stöd prioriteras till företag som har gjort en energikartläggning som utgör grund för val av energieffektivitetsåtgärd och där energieffektiviseringen i förhållande till företagets totalaenergianvändning är stor.

Livsmedelsbutiker prioriteras endast i områden där servicen är gles, eller till butiker som har en viktig strategisk funktion med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

Små och medelstora företag prioriteras framför stora företag.

Legal grund för stöd
Artikel 38.1-38.5 och 38.7-38.8 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER). Svenska regler finns i SFS 2022:1467 paragraf 17.

Läs förordning (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till energieffektivitetsåtgärder gavs tidigare inom ramprojektet Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen.

Lästips

Läs mer om andra stöd inom energiområdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del ev Energikontorets hjälp

Läs mer om ramprojektet Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen

Stödets syfte
Att möjliggöra ett företags hållbara och affärsstrategiska utveckling som kräver större investeringar.

Godkända kostnader
Stödet får endast lämnas för investeringar i
1. byggnader eller anläggningar som är avsedda för stadigvarande bruk,
2. maskiner eller andra inventarier, dock inte fordon, och
3. båtar som är nödvändiga för drift av företag i skärgård.

Stöd får även lämnas för andra nödvändiga kostnader som har ett direkt samband med den investering som avses i första stycket. Stöd för andra nödvändiga kostnader får lämnas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av det totala stödbeloppet.

Minsta godkända kostnadsunderlag för handläggning är 200 000 kronor och maximalt stödbelopp i enlighet med regler för försumbart stöd/de minimis.

Målgrupp
Utöver grundläggande förutsättningar för stöd gäller att erbjudandet riktar sig till små och medelstora företag.

Stödet kan beviljas till förädling av jordbruksprodukter, men inte till primär jordbruksproduktion och fiske- och vattenbruksföretag.

Stödnivå
Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Stödet utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “de minimis”). Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 300 000 euro under en 3-årsperiod. Transportsektorn kan endast beviljas stöd till annat än fordon och då till ett beloppstak på 100 000 euro.

Bedömning och regional prioritering
Det övergripande syftet med företagsstödet är att främja en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag och därmed främja en hållbar regional utveckling. Prioritering mellan inkomna ansökningar som uppfyller förutsättningarna för stöd ska ske utifrån hur åtgärder skapar förutsättningar att uppfylla det syftet. Samtliga ansökningar bedöms utifrån ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet.

Investeringen ska utöka kapaciteten eller vara avgörande för att kunna utveckla den befintliga verksamhetens produktionsprocess.

Stöd ges inte till reinvesteringar, driftsrelaterade kostnader eller sådant som avser återuppbyggnad efter skada. Stöd ges inte heller till investeringar som krävs enligt gällande nationella lagar och regler. Om en investering till viss del ersätter en befintlig utrustning och samtidigt skapar en äsentligt utökad kapacitet, kan del av investeringen betraktas som nyinvestering.

Stöd beviljas bara till verksamhet som avser egen produktion av varor/tjänster (ej återförsäljning).

Den inomregionala spridningen av stöd beaktas och vid behov av att prioritera medel riktas stödet till företag vars övriga finansieringsmöjligheter är lägst och den relativa sysselsättningseffekten är störst. Den sysselsättningseffekt som stödet förväntas ge bedöms relativt; det vill säga den ställs i relation till hur stor effekten är i den kommun där sysselsättningen skapas. Investeringar som tydligt bidrar till relativ hög sysselsättningseffekt prioriteras.

Stöd lämnas inte till kostnader för förvärv av fastighet eller uppförande av lokaler för uthyrning. Lokaler för uthyrning är lokaler som uppförs, till övervägande del, för annan näringsverksamhet än den som bedrivs i det egna bolaget eller i samma koncern. Kommersiellt turistiskt boende, exempelvis ett hotell vid en skidanläggning, räknas inte som lokaler för uthyrning och kan därför beviljas stöd. Stöd ges dock inte till kommersiellt turistiskt boende som bedöms vara lätt omvandlingsbart till bostadsrätter. Boendet ska bedömas kvarstå som tillgängligt på uthyrningsmarknaden under överskådlig tid. Stöd till kommersiellt turistiskt boende som aktivt bidrar till att öka möjligheterna för året-runt-turism och sysselsättning prioriteras. Boendet ska vidare bedömas vara av avgörande betydelse för platsens utveckling.

Legal grund för stöd
Kommissionens förordning nr 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2022:1467 paragraf
23-26.

Läs förordning (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödets syfte
Att möjliggöra ett företags hållbara och affärsstrategiska utveckling som kräver större investeringar och samtidigt bedöms ha betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen.

Godkända kostnader
Kostnader för nyinvesteringar i byggnader, inventarier, markanläggningar och liknande, samt i vissa fall lönekostnader vid nyinvestering. Investeringen ska utöka kapaciteten eller vara avgörande för att kunna utveckla den befintliga verksamhetens produktionsprocess.

Minsta godkända kostnadsunderlag för handläggning är normalt 3 600 000 kronor, men lägre kostnadsunderlag kan godkännas om investeringen ändå bedöms ha en särskild betydelse för näringslivets utveckling i regionen.

Stöd beviljas inte till driftsrelaterade kostnader eller sådant som avser återuppbyggnad efter skada. Stöd ges inte heller till investeringar som krävs enligt gällande nationella lagar och regler.

Stöd beviljas inte till kostnader för förvärv av fastighet eller uppförande av lokaler för uthyrning. Lokaler för uthyrning är lokaler som uppförs, till övervägande del, för annan näringsverksamhet än den som bedrivs i det egna bolaget eller i samma koncern. Reinvesteringar får generellt inte stödjas, men om en investering till viss del ersätter en befintlig utrustning och samtidigt skapare en väsentligt utökad kapacitet, kan del av investeringen betraktas som nyinvestering.

Målgrupp 
Utöver grundläggande förutsättningar för stöd gäller att erbjudandet riktar sig till företag som bedöms få betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen. Stora företag kan bara erhålla stöd under förutsättning att investeringen är direkt relaterad med ny ekonomisk verksamhet. Verksamheten ska kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

Stödet kan inte beviljas till sektorer som fiske, vattenbruk och primär jordbruksproduktion. Företaget får inte ha lagt ned samma eller liknande verksamhet inom EES-området under de senaste två åren före ansökan om stöd, eller vid tiden för ansökan ha planer på att lägga ned samma eller liknande verksamhet inom två år efter genomförandet av investeringen.

Stöd får inte gå till branscher där det bedöms finnas en överkapacitet inom EU och därmed kan stålsektorn, kolindustrin, varv, syntetfiber, transport eller tillhörande infrastruktur, energiproduktion, energidistribution eller energiinfrastruktur inte få stöd.

Stödnivå 
Maximalt stöd är 40 procent av godkända kostnader för små företag och 30 procent för medelstora företag och högst 20 procent för stora företag (ny ekonomisk verksamhet). Stöd får dock inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Stöd i ärenden med ett totalt kostnadsunderlag över 25 000 000 kronor handläggs och beslutas alltid av Tillväxtverket.

Övriga bedömningskriterier
Stöd prioriteras till investeringar som bedöms vara avgörande för att företaget ska nå en marknad utanför den regionala. Den sysselsättningseffekt som stödet förväntas ge bedöms relativt; det vill säga den ställs i relation till hur stor effekten är i den kommun där sysselsättningen skapas. Investeringar som tydligt bidrar till relativ hög sysselsättningseffekt prioriteras.

Kommersiellt turistiskt boende, exempelvis ett hotell vid en skidanläggning, räknas inte som lokaler för uthyrning och kan därför beviljas stöd. Stöd ges inte till kommersiellt turistiskt boende som bedöms vara lätt omvandlingsbart till bostadsrätter. Boendet ska bedömas kvarstå som tillgängligt på uthyrningsmarknaden under överskådlig tid. Stöd till kommersiellt turistiskt boende som aktivt bidrar till att öka möjligheterna för året-runtturism och sysselsättning prioriteras. Boendet ska vidare bedömas vara av avgörande betydelse för platsens utveckling.

Legal grund för stöd
Artikel 14 i EU:s förordning 651/2014. Svenska regler finns i SFS 2022:1467 paragraf 9-11.

Läs förordning (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödets syfte
Att möjliggöra för ett företag att under en period ta in ny affärsstrategisk kompetens.

Godkända kostnader
Köp av extern tjänst som behövs för att utveckla verksamheten hållbart och affärsstrategiskt, till exempel;

 • Kompetensförsörjning
 • Marknadsundersökning
 • Internationaliseringsinsatser

Köp av inventarier och maskiner eller egen personal utgör inte godkända kostnader.

Stöd till företagsutveckling ges i vissa fall inom ramen för projekt som samfinansieras med Regionalfonden. I dessa fall finns publiceras särskilda erbjudanden i Min Ansökan och stöd beviljas i dialog med den aktör som är projektägare.

Målgrupp
För erbjudandet gäller grundläggande förutsättningar för stöd. Därutöver kan stödet inte beviljas till företag som som bedriver primär jordbruksproduktion eller fiske- och vattenbruksföretag.

Stödnivå
Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Stödet utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “de minimis”). Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 300 000 euro under en 3-årsperiod.

Läs mer om reglerna för de minimis-stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bedömning och regional prioritering
Det övergripande syftet med företagsstödet är att främja en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag och därmed främja en hållbar regional utveckling. Prioritering mellan inkomna ansökningar som uppfyller förutsättningarna för stöd ska ske utifrån hur åtgärder skapar förutsättningar att uppfylla det syftet. Samtliga ansökningar bedöms utifrån ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet.

Den inomregionala spridningen av stöd till större investeringar beaktas och vid behov av att prioritera medel riktas stödet till företag vars övriga finansieringsmöjligheter är lägst och den relativa sysselsättningseffekten är störst. Den sysselsättningseffekt som stödet förväntas ge bedöms relativt; det vill säga den ställs i relation till hur stor effekten är i den kommun där sysselsättningen skapas. Investeringar som tydligt bidrar till relativ hög
sysselsättningseffekt prioriteras.

Vid bedömning av stöd till företagsutvecklingsinsats som genomförs inom ett Regionalfondsprojekt utgör projektägarens besked om vilka företag som deltar i projektet en utgångspunkt för att bevilja stöd.

Legal grund för stöd
Kommissionens förordning nr 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2022:1468 paragraf 17-18.

Läs förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödets syfte
Att möjliggöra ett företags strategiska satsning på mässdeltagande för att nå nya marknader.

Godkända kostnader
Kostnader för att hyra, bygga och driva montern när ett företag deltar i mässa/utställning. Här ingår kostnader för extern tjänst för byggnation av montern och framtagande av monterspecifikt material. Även kostnader för deltagande i digitala mässor kan vara stödbara.

Målgrupp
Utöver grundläggande förutsättningar för stöd gäller att erbjudandet riktar sig till små och medelstora företag.

Stöd kan inte beviljas till företag som bedriver primär jordbruksproduktion eller företag inom fiske- och vattenbrukssektorn.

Stödnivå
Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Övriga bedömningskriterier
Företaget som söker stöd ska kunna motivera mässdeltagandet utifrån hur det bidrar till att nå nya marknader. Stöd till mässdeltagandet som bedöms bidra till att företaget når nya marknader och därigenom kan sysselsätta fler i arbete prioriteras. Det ska vara fråga om deltagande på en mässa som företaget inte tidigare har närvarat på för att stödet ska kunna godkännas. Undantag kan göras om mässdeltagande avser att sälja en helt ny produktkategori som företaget har utvecklat.

Legal grund för stöd
Artikel 19 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER). Svenska regler finns i SFS 2022:1468 paragraf 8.

Läs förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödets syfte
Att möjliggöra företagens satsning på investering i forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) för utveckling av nya innovativa produkter (varor eller tjänster), processer, metoder och tekniker med tillväxtpotential.

Stödet ska bidra till en ökad innovationshöjd genom FoU-arbete. Den nya kunskapen ska inte finnas tillgänglig på annat sätt än genom ny forskning och utveckling. FoU-projektet ska på ett tydligt sätt bidra till företagets planer för affärsutveckling och stärka konkurrenskraften på kort och lång tid.

Godkända kostnader
Kostnader ska vara direkt kopplade till FoU-projektet.

Det får handla om följande typer av forsknings- och utvecklingstjänster (vidare definierade i GBER):

 • Experimentell utveckling
 • Genomförbarhetsstudier
 • Industriell forskning

Kostnaderna ska avse köp av externa konsult- och forskningstjänster, material/utrustning. I vissa fall kan kostnader för egen personal som arbetar avgränsat i FoU-projektet beviljas.

Stöd beviljas endast i form av bidrag (ej lån).

Stöd beviljas inte till grundforskning.

Målgrupp
Utöver grundläggande förutsättningar för stöd gäller att erbjudandet riktar sig till företag som har sitt huvudkontor i regionen och som genom affärsplan kan påvisa att företaget har potential och ambition att bidra till hållbar tillväxt i regionen på lång sikt.

Stödnivå
Maximal stödnivå beror på vilken typ av forsknings- och utvecklingsprojekt som företaget söker stöd för och hur stort företaget är. Stöd får dock inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Övriga bedömningskriterier
Region Jämtland Härjedalen samverkar med innovationsstödjande aktörer vid bedömning av stöd till forsknings- och utvecklingstjänster. Hänsyns tas till marknadspotential och sysselsättningseffekt i företaget. Stödet prioriteras till företag sombedöms bidra till regionens styrkeområden för smart specialisering.

Stöd prioriteras inte till ärenden som endast avser lönekostnader för egen personal.

Företaget ska ha en plan för kommersialisering. Äganderätten och/eller nyttjanderätten för den kunskap eller immaterialrätt som FoU-projektet genererar måste finnas kvar i det stödmottagande företaget.

Legal grund för stöd
Artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER). Svenska regler finns iSFS 2022:1468 paragraf 11.

Läs förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödets syfte
Att stimulera nystartade företag med potential att växa genom att utveckling av en innovativ och ny nya produkter (vara eller tjänst) processer, metoder och tekniker med tillväxtpotential. Det ska handla om insatser i tidigt skede, innan produkten lanserats på marknaden.

Godkända kostnader
Kostnader för köp av extern tjänst och eget lönegrundande arbete som avser:

 • design, utveckling och framtagning av prototyp.
 • registrering av immaterialrätt (mönster, varumärke eller patent).
 • utredningar, analyser och tester för utveckling av innovationen.
 • försöksproduktion under förutsättning att det inte används i ett kommersiellt syfte.

Godkänt kostnadsunderlag för lönekostnade kan uppgå till max 400 kronor per timme inklusive lönebikostnader och får vara maximalt 50 procent av det totala godkända stödunderlaget. Kostnaden ska kunna verifieras och bestå av faktiskt utbetald lön. För att säkerställa hållbar tillväxt i länet är det ett krav att stöd till lönekostnader endast får avse anställda som är folkbokförda i region Jämtland Härjedalen.

Målgrupp
Utöver grundläggande förutsättningar för stöd gäller att erbjudandet riktar sig till nystartade små innovativa företag med huvudkontor i länet. Med innovativa företag avses företag som kan visa att det inom överskådlig framtid kommer att utveckla en produkt som är nyskapande eller väsentligt förbättrade på marknaden. Innovationen ska vara ny eller väsentligt förbättrad och skriftligen verifierad av en oberoende part via en nyhetsgranskning eller marknadsöversikt. Underlaget är obligatorisk bilaga vid ansökan om stöd.

Företaget får inte vara börsnoterat. Det måste vara registrerat för mindre än fem år sedan och har ännu inte delat ut vinst. Företaget får inte ha bildats genom en företagskoncentration. Dock kan företag som bildats genom en koncentration också betraktas som stödberättade företag i upp till fem år från registreringen av det äldsta företaget i företagsgruppen.

Stödnivå
Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Övriga bedömningskriterier
Region Jämtland Härjedalen samverkar med innovationsstödjande aktörer vid bedömning av stöd till nystartade innovativa företag. Innovationen ska vara verifierad av en oberoende part.

Stöd prioriteras till företag och affärsidéer som bedöms:

 • bidra till hållbar regional utveckling och ha koppling till regionens styrkeområden för smart specialisering.
 • ha innovativ höjd och stor marknadspotential.
 • kunna skapa positiv sysselsättningseffekt i företaget och länet.
 • ha en hållbar och långsiktig finansieringsplan.

Stöden ska syfta till att skapa hållbar utveckling i region Jämtland Härjedalen. Därför godkänns endast stöd till lönekostnader om den anställde som utfört arbetet är folkbokförd i en kommun i länet. Det nystartade företaget ska visa affärsplan och budget som på ett trovärdigt sätt visar att företaget kan sysselsätta minst en heltidstjänst inom tre år.

Legal grund för stöd
Artikel 22 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER). Svenska regler finns i
SFS 2022:1467 paragraf 13-15.

Läs förordning (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödets syfte
Att möjliggöra utvecklingen av ny eller uppgradering av befintlig idrottsinfrastruktur eller multifunktionell rekreationsinfrastruktur (spår och leder). Multifunktionell rekreationsinfrastruktur är anläggningar som ska kunna fylla flera funktioner, för kulturella aktiviteter och rekreation.

Godkända kostnader
Kostnader för investeringar i materiella och immateriella tillgångar för att uppföra eller uppgradera idrotts- eller rekreationsinfrastruktur.

Uppgradering betyder här att en befintlig anläggning kompletteras så att förutsättningarna för användarna förbättras märkbart.

Stöd till driftskostnader kan inte beviljas.

Målgrupp

Utöver grundläggande förutsättningar för stöd gäller att erbjudandet riktar sig till företag som tillhandahåller idrotts- och rekreationsinfrastruktur som en tjänst på en marknad. Nöjesparker och hotellanläggningar är inte stödberättigade.

Flera användare ska kunna nyttja anläggningarna enligt transparenta och icke diskriminerande villkor. Såväl privata som offentliga organisationer kan beviljas stöd. Priset för att använda infrastrukturen ska vara marknadsmässigt.

Nöjesparker och hotellanläggningar är inte stödberättigade.

Stödnivå
Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Region Jämtland Härjedalen prioriterar maximalt
5 000 000 kronor i stöd till ett enskilt ärende och maximalt motsvarande 60 procent av stödberättigade kostnader.

Övriga bedömningskriterier
Stöd till infrastruktur som aktivt bidrar till att öka möjligheterna för hållbar året-runt turism prioriteras. Infrastrukturen ska vidare bedömas vara av avgörande betydelse för destinationens/platsens utveckling. Stöd till små- och medelstora företag prioriteras.

Den idrotts- och rekreationsinfrastruktur som prioriteras stöd ska ha även kunna bidra till att synliggöra kulturarv och/eller utveckla kulturella och kreativa näringar i länet. Infrastrukturen ska utformas ska också fylla en kvalitativ funktion för kulturen. Det kan exempelvis handla om att idrottsinfrastrukturen ska kunna nyttjas på ett professionellt sätt för genomförande av kulturella evenemang med scen, läktare och ljud- och ljusanläggning, eller att en spår- och ledinfrastruktur utformas så att upplevelsen förstärks genom att den
innehåller element som sprider kunskap om kulturminnen i naturmiljön.

Stödsökande ska kunna visa att det finns en långsiktig och ekonomiskt hållbar modell för fortsatt drift och utveckling av infrastrukturen.

Stöd beviljas inte till padelhallar. Undantag kan göras om padel bedöms vara en del av ett relevant inslag i en multihall.

Legal grund för stöd
Artikel 55 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER). Svenska regler finns i SFS 2022:1467 paragraf 21.

Läs förordning (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.