Stödet erbjuds inom ramprojektet Särskilt investeringsstöd till besöksnäringen utifrån Corona-pandemin/CV19 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, nationella regionalfondsprogrammet.

Frågor om detta erbjudande ställs till Daniel Wangerud, Ville Welin eller Carl Nordenberg.

Stödets syfte
Att tillföra ett företag affärsstrategisk kompetens som stärker företagets framtida konkurrenskraft genom kompetenshöjande insatser inom företaget. Insatserna ska bidra till att företaget kan ställa om till de nya marknadsförutsättningarna som pandemins effekter skapat.

Godkända kostnader

Kostnader relaterade till kompetenshöjande insats såsom kursavgift, resa och logi samt extern konsult/föreläsare.

Detta stöd är avsett att komplettera de nationella stöd som i övrigt erbjuds företag med anledning av coronakrisen. Om företaget har erhållit annat offentligt stöd för utbildningen eller lönekostnad får dessa kostnader inte ingå i underlaget för detta stöd. Den anställda vars lönekostnad ingår i stödet får inte ha anställning hos annan arbetsgivare under perioden för stöd.

Målgrupp
Små och medelstora besöksnäringsföretag med fast arbetsställe i länet som har gjort minst ett bokslut.

Stödnivå
Maximalt stöd är 80 procent av godkända kostnader och maximalt 150 000 kronor per stödmottagande företag.

Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Bedömning och regional prioritering

Region Jämtland Härjedalen erbjuder detta stöd i syfte att mildra de negativa effekter som coronakrisen har på besöksnäringsföretag.

Stöd ska prioriteras till företag som har behov av att ställa om och hitta nya affärsmöjligheter som en följd av coronakrisens effekter på besöksnäringen. Företagen ska vidare bedömas vara betydelsefullt för besöksnäringens utveckling i kommunen/destinationen. Stödet ska skapa förutsättning för en hållbar turism och hållbara besöksnäringsföretag, samt stärka företagets konkurrenskraft.

Utbildningen ska bedömas bidra till att företaget kan bredda verksamheten samt möta de nya marknadsförutsättningar som råder. Kostnadseffektiviteten vid val av utbildning ska också bedömas.


Legal grund för stöd
EU:s förordning 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2015:210 paragraf 13.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se