Energieffektiva Företag

Investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder

Det är inte längre möjligt att söka stöd till energieffektivitetsåtgärder via Energieffektiva företag-Jämtland Härjedalen.

Möjligheten att söka stöd till energieffektivitetsåtgärder finns däremot fortfarande kvar, läs mer om detta under Aktuella företagsstöd.

Region Jämtland Härjedalen har växlat upp det regionala tillväxtanslaget med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ett så kallat ramprojekt med namnet "Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen". Tack vare detta finns under en treårsperiod cirka 50 miljoner att dela ut till små och medelstora företag för åtgärder som leder till energieffektivisering. Det övergripande syftet med ramprojektet är att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Här kan du läsa mer om projektet och erbjudandet.

Alla företagsstöd söks via den nationella webbtjänsten Min Ansökan.

Mer information om vad som gäller för erbjudandet om stöd till energieffektivitetsåtgärder finns under rubriken Aktuella företagsstöd.

Ta mig direkt till information om stödet

Ansökan måste ha kommit in till Region Jämtland Härjedalen innan investeringen påbörjats eller beställts. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. Vi handlägger ansökningarna löpande.

I ansökan får kostnader som endast har med uppnåendet av en högre energieffektivitet upptas.

Syftet är att stödja investeringar som effektiviserar energianvändningen i företag. Energieffektivitetseffekten ska kunna fastställas genom mätning eller uppskattning av förbrukningen före och efter genomförandet av åtgärden. 

Energieffektivitetseffekten beräknas:
-genom den mängd energi som sparas, eller
-utifrån den ökade produktiviteten, det vill säga hur mycket lägre energianvändning per producerad enhet.

Det kan exempelvis handla om investeringar i ny energieffektiv belysning, ventilation eller åtgärder i klimatskalet.

Region Jämtland Härjedalen ser även gärna ansökningar från företag som ska utveckla innovativa produkter som bidrar till energieffektivisering på marknaden.Handlar det om utveckling av en ny produkt så beräknas nergieffektivitetseffekten utifrån den volym som beräknas nå marknaden.

Ett ramprojekt är ett projekt som fördelar sitt EU-stöd vidare till de företag och organisationer som utför projektets aktiviteter och insatser.

Ett ramprojekt omfattar alltså aktiviteter i ett andra led. Aktiviteterna kan till exempel bestå av företagsstöd, företagscheckar eller delprojekt inom projektet. Delaktiviteterna väljs ut inom projektet och har start- och slutdatum som ryms inom projektperioden.

Det är bara vissa stödmottagare som kan beviljas ramprojekt. Region Jämtland Härjedalen är i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör en sådan stödmottagare.

Företag som beviljas stöd finansierade genom ramprojektet behöver uppfylla särskilda villkor. Bland annat måste investeringskostnaderna kunna särredovisas, principerna om lagen om offentlig upphandling ska följas och företaget blir skyldig att informera om att stöd erhållits från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs särskilda villkor vid stöd som har medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. I grunden gäller även allmänna villkor för stöd enligt SFS 2015:211 för stöd till energieffektivitetsåtgärder.

Alla företag som söker och beviljas stöd ska kunna visa dokumentation på att alla större inköp har gjorts enligt principen om offentlig upphandling (LOU), d.v.s icke diskriminering, likabehandling, öppenhet, proportionalitet och ömsesidighet.

Belopp för direktupphandling

Från 1 januari 2020 är beloppet för direktupphandling 615 312 kronor.

Köp under beloppet för direktupphandling

  • För köp under beloppet för direktupphandling krävs ingen konkurrensutsättning, men det företag som tar emot företagsstöd ska ändå handla kostnadseffektivt.
  • Vid köp som överstiger 100 000 kronor ska stödmottagare skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentationen, som kan vara i form av e-post, ska innehålla parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans.

Köp över beloppet för direktupphandling

  • Köp över beloppet för direktupphandling ska konkurrensutsättas. Ni som stödmottagare ska ställa en skriftlig offertförfrågan till minst två potentiella leverantörer. Samma underlag ska skickas till samtliga leverantörer.
  • Offertförfrågan och svar från potentiella leverantörer ska vara skriftliga.
  • Ni som stödmottagare ska skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentationen, som kan vara i form av e-post, ska innehålla parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans.

Beskrivning av principerna

Icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en leverantör på grund av omständigheter som exempelvis nationalitet.

Likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer ska till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör gynnas framför någon annan.

Exempel på när en situation kan strida mot principen för likabehandling är när en tidigare anställd eller företrädare för köparen går över till en av leverantörerna, eller om en anställd eller företrädare för köparen har en anhörig som företräder en av leverantörerna eller sitter i leverantörens styrelse. Samma gäller om en anställd eller företrädare för en leverantör sitter i köparens styrelse.

Även en nära vänskap eller tidigare köp mellan köpare och säljare kan ligga till grund för att en situation kan anses strida mot likabehandlingsprincipen.

Öppenhet innebär att köparen är skyldig att skapa öppenhet och förutsebarhet om köpet och lämna information om hur köpet ska gå till rent praktiskt. Det innebär bland annat att offertförfrågan ska vara tydlig och innehålla samtliga krav som anställs.

Proportionalitet innebär att kraven på leverantören och på varan eller tjänsten ska ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som ska köpas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med köpet.

Ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat, som utfärdats av en myndighet i en EU-medlemsstat, ska vara giltiga också i övriga EU-länder.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se