Gemensam plan för arbetet med kompetensförsörjning på regional nivå

Människor som sitter runt ett bord och samarbetar

För att ge helhetssyn och tydligare riktning för det gemensamma arbetet har aktörerna tillsammans tagit fram en plan där fyra fokusområden prioriterats. Inom dessa har sedan en rad insatser identifierats som viktiga för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna i länet.

Planen är vårt sätt att ”göra verkstad av” den regionala utvecklingsstrategin och den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet.

Just nu pågår en uppdatering av den nuvarande planen för att den ska vara aktuell även för kommande år.

Utkast till ny plan för perioden 2024-2026 hittar du här Pdf, 3.3 MB.

Nuvarande kortversion av plan hittar du här Pdf, 1.7 MB.