Regional transportplan

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för att upprätta den regionala transportplan som tilldelas statliga medel för utveckling av länsvägnätet (samtliga statliga vägar med undantag för E14 och E45). Planen omfattar en tolvårsperiod och revideras var fjärde år. Planeringen av infrastrukturen ska skapa goda förutsättningar för både gods- och persontransporter.

Regionen är även med och påverkar hur nationella medel ska användas för nyinvesteringar och förbättringsåtgärder. Den nationella planen för transportsystemet upprättas av Trafikverket och revideras samt fastställs av regeringen. Den senast fastställda nationella planen och den regionala transportplanen gäller för perioden 2022–2033.