Hit går pengarna

Här hittar du information om hur de statliga medel för regionalt utvecklingsarbete som Region Jämtland Härjedalen beslutar om används - de så kallade 1:1-medlen.

Region Jämtland Härjedalen är regionalt utvecklingsansvarig aktör. Det innebär bland annat ett ansvar för att besluta om användningen av olika typer av statliga medel för regionalt utvecklingsarbete, bland annat medel från anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder inom statens utgiftsområde 19. Medlen får användas för ändamålen projektstöd, företagsstöd och stöd till kommersiell service.

Läs mer om det regionala utvecklingsansvaret

Läs mer om företagsstöd

Läs mer om projektstöd

Läs mer om stöd till kommersiell service

Uppföljning och utvärdering av medlens användning

Medlens användning följs upp och utvärderas och resultaten av medlens användning ska rapporteras till regeringen. Sedan februari 2024 finns en förordning som styr resultatredovisningen av det regionala utvecklingsarbetet. Här framgår att regionerna ska beskriva:

  • hur beslut om medel har bidragit till resultaten av det regionala utvecklingsarbet
  • hur hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har påverkat regionens beslut om medel,
  • hur beaktandet av territoriella perspektiv, inklusive hänsyn till olika förutsättningar inom länet, har påverkat regionens beslut om medel, och
  • hur arbetet med att utveckla jämställdhet, integration samt miljö och klimat genom de selektiva regionala företagsstöden och bidragen till projektverksamhet har bidragit till resultaten.

Av redovisningen ska det framgå om fördelningen av medel har bidragit till omställningen till en hållbar regional utveckling för att möta samhällsutmaningar av betydelse för sådan utveckling.

En del av den uppföljning och utvärdering som görs publiceras på denna webbsida.

Projektbanken

I den nationella projektbanken hittar du information om beviljade projekt. Här kan du även se vilka projekt som andra regioner medfinansierar. Projektbanken visar både nationellt finansierade projekt och EU-finansierade projekt. Genom en sökning i Projektbanken kan du se hur projektstöden fördelas. Du ser en sammanfattade beskrivning av projektet och vilken övrig finansiering som projekten har.

Sök projekt i Projektbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppföljnings- och utvärderingsrapporter

Analysportal NORR

Du som är intresserad av fakta, statistik och analyser på temat regional utveckling kan även hitta underlag i Analysportal NORR. Portalen är ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Sök fakta, statitisk och analyser i Analysportal NORR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.