IVO har delgett beslut efter tillsyn av Östersunds sjukhus

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har delgett beslut efter den tillsyn som genomfördes i september i år.

Syftet med tillsynen har varit att bedöma om vårdgivaren planerar, leder och kontrollerar verksamheten så att kraven på god vård upprätthålls för patienter som vårdas inom sluten somatisk specialistsjukvård.

IVO har konstaterat följande brist: Vårdgivaren har inte säkerställt att sjukhuset har disponibla vårdplatser utifrån det faktiska behovet inom den somatiska specialistsjukvården, vilket kan medföra risk för allvarliga vårdskador.

Bakgrund

I januari 2022 inledde IVO en nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård med särskilt fokus på vårdplatser och bemanning. Detta med anledning av uppgifter som framkommit i myndighetens tidigare och pågående tillsynsärenden gällande akutsjukhus, offentlig statistik och medias rapportering. Sammantaget har uppgifterna gett en bild av en hårt belastad sjukhusvård vid akutsjukhusen i landet.

Med anledning av detta initierade IVO en tillsyn av Östersunds sjukhus med fokus på vårdplatser och bemanning.

– Vi har nu fått IVO:s beslut efter den inspektion som genomfördes tidigare under hösten. Vi kommer att analysera beslutet noggrant. Vi vet redan nu att en stor orsak till de brister som IVO pekar på i grund och botten handlar om otillräcklig bemanning, vilket är ett problem för Region Jämtland Härjedalen och flera andra regioner i Sverige i dag, säger Anna Granevärn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jämtland Härjedalen.

Mer information

Läs mer om IVO:s arbete och uppdrag på www.ivo.se.

Text: Thomas Jarnehill

0 av 1 gillar detta