I AM SAHA - Internetbaserad kartläggning av psykisk hälsa bland flyktingar

Internet-based assessment of mental health for refugees

Mittuniversitetet genomför tillsammans med Kompetensteamet för Migrationshälsa nu en internetbaserad enkätstudie kring förekomst av psykisk ohälsa bland personer med flyktingbakgrund boende i Region Jämtland-Härjedalen.

Syftet är att få en aktuell bild av den psykiska hälsan i gruppen samt att utveckla och utvärdera e-hälsoverktyg för personer med flyktingbakgrund.

Enkäten finns på arabiska, dari, farsi, engelska och svenska och är helt anonym. Vi vänder oss till personer som är 15 år eller äldre.

Enkäten finns tillgänglig via länkarna nedan, på Mittuniversitets och Region Jämtland-Härjedalens hemsida samt via sociala medier.

Varje svar gör stor skillnad!

Länkar till enkäten på:

Svenska

Arabiska

Farsi

Dari

Engelska

4 av 4 gillar detta