Krisberedskap

Krisberedskapen i Region Jämtland Härjedalen är till för medborgarna, ledningen, alla medarbetare, samarbetsparters samt andra.

Sjukvård, kollektivtrafik och övrig verksamhet ska vara trygg för allmänheten även när den utsätts för stora påfrestningar.

En fungerande och tillräcklig krisberedskap är hela Region Jämtland Härjedalens angelägenhet, samt en del av den nationella krisberedskapen.

Krisberedskapen ska vara integrerad och väl förankrad i organisationens olika verksamheter. Beredskapen baseras på att det redan innan en allvarlig händelse inträffar finns en planering som bland annat bygger på risk- och sårbarhetsanalyser. Det ska finnas utrustning och personal ska ha utbildats, tränats och övats för sin uppgift. De måste känna till vilka planer och checklistor som finns och dessa måste vara aktuella.

Detta gäller oavsett vad som orsakar krisen - om den beror på bristande riskhantering inom organisationen eller står utanför vår kontroll som till exempel bussolycka, längre elavbrott, epidemi eller liknande.

Ett förebyggande och systematiskt arbete pågår kontinuerligt för att stärka Region Jämtland Härjedalens grundläggande säkerhet och undvika att krissituationer uppstår i den egna verksamheten.

Krisberedskap är att vara förberedd på att en allvarlig händelse kan inträffa och att ha sådana förberedelser som gör att en kris kan hanteras optimalt och att organisationen kan komma stärkt ur ut krisen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se