Verksamhetsplanering

Ledningssystem Region Jämtland Härjedalen Ledning och styrning Stöd, service och samverkan Hälso- och sjukvård Regional utveckling Resultat
Innehåll

Under avsnittet för verksamhetsplanering/uppföljning finns dokumentation som beskriver planerna för att styra verksamheten utifrån övergripande mål i bl.a. regionplanen samt övergripande handlingsplaner. Genom att arbeta med riskförebyggande åtgärder, avvikelsehantering, Lean samt redovisade resultat i diverse bokslut och annan statistik, följs och analyseras organisationens arbete för att ständigt förbättra de olika verksamheterna.

Verksamhetsplanering

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se