Miljöpolicy

Miljöpolicyn beskriver Region Jämtland Härjedalens ambition och viljeriktning för miljöarbetet. Miljöpolicyn är grunden för regionens miljöledningssystem och de miljömål som verksamheterna arbetar mot.

Miljöpolicy för Region Jämtland Härjedalen
Regionen ska, genom att ständigt utveckla och förbättra miljö- och hälsoarbetet, verka för god hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län.
De egna verksamheterna ska sträva efter att välja tekniska, ekonomiska och hälsofrämjande lösningar med största möjliga miljöhänsyn för att nå en långsiktig hållbar utveckling såväl ur ekologiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv.
Vi ska leva upp till de miljökrav som ställs i gällande lagstiftning och till nationella och regionala miljö- och klimatmål och krav som landstinget berörs av. Vi ska tillämpa ett jämställdhets-, jämlikhets- och barnperspektiv på landstingets miljöarbete.

Region Jämtland Härjedalen ska därför arbeta enligt följande:

 • miljöarbetet ska vara ett föredöme i Sverige och internationellt
 • minska både vår indirekta och direkta negativa miljöpåverkan
 • upprätta miljö- och klimatmål för verksamheten för att uppnå ständiga förbättringar
 • minimera negativ läkemedelspåverkan på miljö och hälsa genom aktiva insatser
 • minimera negativ påverkan på miljö och hälsa från kemikalier och kemiska produkter
 • upphandla och köpa in varor och tjänster som medför minsta möjliga miljöbelastning och utvärdera deras miljö- klimat- och hälsoeffekter
 • ställa krav på att entreprenörer och leverantörer följer regionens miljöpolicy i tillämpliga delar
 • upprätthålla tydliga ansvars- och beslutsfunktioner i miljöfrågor
 • använda gröna nyckeltal för att följa miljöutvecklingen
 • höjamedarbetarnas kompetens och öka delaktigheten i miljöarbetet
 • arbeta aktivt för att öka insikten om sambandet mellan miljö, hälsa, jämställdhet och jämlikhet
 • samverka med andra aktörer i frågor om miljö och hälsa och stödja externa projekt inom området
 • samverka med andra aktörer inom socialt ansvarstagande och miljömedicinskt arbete