Ansök om medfinansiering

Här hittar du information om hur det går till att ansöka om medfinansiering till projekt.

Skicka in ansökan via Min Ansökan: www.minansokan.se

Ta gärna kontakt med beredningshandläggaren redan innan en ansökan skickas in via Min Ansökan. Genom en tidig diskussion om projektidén kan vi reda ut en del viktiga frågeställningar som gör att handläggningen sedan tar kortare tid.  

Medfinansiering till projekt beslutas av regionala utvecklingsnämnden. Beslutsunderlaget ska vara klart flera veckor innan nämndens möte och därför måste en ansökan om medfinansiering ha skickats in via Min Ansökan ungefär 7 veckor innan mötet för att handläggningen ska hinna klart i tid. Vilka datum som gäller ser du nedan.

I de fall medfinanseringsbeloppet är lägre än 500 000 kronor har regional utvecklingsdirektör möjlighet att ta beslut på delegation. Därför kan "små" ansökningsbelopp hanteras löpande.

Skriv tabellbeskrivning här

Senaste ansökningsdatum

Beslutsdatum, Regionala utvecklingsnämnden (RUN)

2022-06-23

2022-09-20

2022-08-14

2022-10-18

2022-09-15

2022-11-22

2022-10-09

2022-12-13


Bra att veta om projektstöd

  • Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft ska vara vägledande för alla som arbetar nationellt eller regionalt för regional tillväxt. Den är alltså även vägledande för hur Region Jämtland Härjedalen ska prioritera medfinansiering till projekt.
  • Projektstödet följs upp med nationella resultatindikatorer. Under handläggningen har vi därför en dialog om projektets koppling till den nationella strategins prioriteringar och vilket indikatormål som ska sättas för projektet.
  • På regional nivå styr även den regionala utvecklingsstrategin (RUS) tillväxtarbetets inriktning och målsättningar.
  • Regionens medfinansiering styrs även av förordningen om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Det är bland annat viktigt att projektverksamheten ligger utanför den ordinarie verksamheten och att den är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Medfinansiering får lämnas för utgifter för anställning av personal och övriga utgifter för att starta, genomföra och avsluta projekt. Region Jämtland Härjedalens medfinansiering kan maximalt utgöra 50% av projektets totala finansiering.
  • Ansökan ska ge en bakgrund till projektet, beskriva syftet och målsättningarna samt innehålla en aktivitetsplan och kostnads- och finansieringsbudget. Vid handläggning bedöms aktivitetsinnehållet i relation till projektets syfte och mål (effektlogiken), projektägarens genomförandekapacitet, kostnadseffektiviteten med mera.
  • Läs dokumentet "Allmänna villkor för stöd till projekt - Region Jämtland Härjedalen" innan ansökan lämnas in. Stödmottagaren är skyldig att driva och redovisa projektet i enlighet med villkoren.
  • Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ber vi dig tänka på att i möjligaste mån undvika att skriva personuppgifter i ansökan. Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ direkt eller indirekt. När du fyller i ansökan är det därför viktigt att 1) endast lämna personuppgifter som är relevanta för denna ansökan och helst undvika personuppgifter i löptexter eller bilagor 2) ange e-postadress till samtliga personer som kan identifieras i ansökan, så att de kan få information om hur deras personuppgifter behandlas.

Läs mer om hur Region Jämtland Härjedalen behandlar personuppgifter

Nedan finns en budgetmall som kan användas som stöd vid utformning av projektets budget. Den slutgiltiga budgeten ska läggas in i Min Ansökan. Denna budgetfil behöver alltså inte skickas in med ansökan.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Nu går vi in i en ny programperiod för Europeiska regionala utvecklingsfonden! Tillväxtverket har publicerat information om den nya programperioden samt de första utlysningstexterna på sin hemsida. Här kommer lite praktisk information kopplat till den första utlysningen i det nya programmet.

  • Ansökningarna till Tillväxtverket skickas in via Min Ansökan och ansökningsperioden i första utlysningen är öppen mellan 1-15 september 2022. Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras.
  • Om ni ämnar söka regional medfinansiering till ert ERUF-projekt, ta en tidig kontakt med beredningshandläggare.
  • Ansökningar om regional medfinansiering till ERUF-projekt skickas också in via Min Ansökan. Den regionala utlysningen är öppen mellan 15 augusti - 15 september 2022. Den regionala ansökan bör inte skickas in förrän ansökan till Tillväxtverket är färdigformulerad. Innehållet i båda ansökningarna måste vara desamma.

Läs mer om ERUF på Tillväxtverkets webb

Läs mer om de första utlysningarna på Tillväxtverkets webb

Programmet Mellersta Norrland är styrande för hur medel från Europeiska regionala utveckilngsfonden prioriteras i vårt område. Här hittar du programmet för perioden 2014-2020.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se