Ansök om ändring vid behov

Ibland uppstår saker som gör att ett projekt inte kan genomföras som planerat. Då kan det finnas möjlighet att göra förändringar av projektets aktivitetsplan och budget. Ändringen måste godkännas i förväg och här hittar du information om hur det går till.

Tänk på att meddela behov av ändring i förväg och helst i god tid innan du som driver projektet vill att ändringen ska börja gälla. Projektets medfinansiärer måste godkänna ändringen innan du förändrar upplägget i projektet. Region Jämtland Härjedalen behöver ta formellt ändringsbeslut i ärendet i följande fall:

  • ändring av projekttiden
  • ändring av projektets inriktning och aktivitetsplan
  • väsentliga ändringar i projektets budget, såsom ändringar av finansieringsbudgeten eller större omfördelning mellan kostnadsslag
  • byte av stödmottagare eller projektledning
  • önskemål om förändrad rapporteringsperiod

Skicka in ansökan om ändring via Min Ansökan

En ändringsansökan ska skickas in via Min Ansökan. Logga in i Min Ansökan och välj det ärende som ändringen avser. Ladda upp ett dokument med rubriken Ansökan om ändring samt ärendets diarienummer (RUN/xxx/20xx).

Ändringsanmälan ska innehålla en förklaring av vilken typ av ändring ni önskar göra (se punkterna ovan). Beskriv varför ändringen behöver göras och bifoga en reviderad budget samt aktivitetsplan i de fall det är aktuellt.

Om ändringsansökan innebär att budgeten förändras så att Region Jämtland Härjedalens procentuella eller monetära medfinansieringsnivå ändras behöver ansökan skickas in av behörig firmatecknare. Alternativt måste behörig rimatecknare skriva under en blankett för manuell signering av ansökan.

Alla medfinansiärer måste kontaktas gällande ändringen. En ändring kan bara genomföras om samtliga medfinansiärer godkänner ändringen.Vid samverkansprojekt ska ändringsbudgetar från alla samverkansparter inkluderas i ändringsansökan. Det går inte att meddela ändring genom att skriva om önskemålet i en lägesrapport.


Budgetmall vid behov