Kompetensplattformen

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Region Jämtland Härjedalen

Projektledare

Elin Nirjens

Samarbetspartners

Samtliga kommuner. Branscher. Utbildningsanordnare

Projektbudget

5 716 500 kr

Projektperiod

2015-01-01 tom 2017-02-28

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Bakgrunden till kompetensplattformen är ett regeringsuppdrag som gavs från Näringsdepartementet 2010 till alla aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Regionala kompetensplattformar är ett sätt att stärka samverkan för bättre kompetensförsörjning i regionen, mellan exempelvis myndigheter, näringsliv och utbildning.

Kompetensplattformen delfinansieras tom sista februari 2017 av Tillväxtverket. Från och med första mars 2017 är Kompetensplattformen en del av ordinarie verksamhet. Det finns då medel för en tjänst inom ramen för kommunernas samverkansavtal.

Syfte och mål

Verksamheten omfattar samordning och utvecklingsarbete inom barn och utbildningsområdet från förskola, grundskola och gymnasieskola. För Jämtland Härjedalen.

Samrådsgrupperna syftar till att genom länssamverkan dra nytta av varandras kompetens, erfarenheter och resurser, gemensamt bidra till kvalitet, förändringsarbete, kontakter med olika aktörer och andra intressenter samt vid behov samordna aktiviteter, rutiner, överenskommelser och utredningar. Kända samverkansfrågor: Länsgemensamma rutiner för särskoleinskrivningar, JämtBus – riktlinjer för samverkan kring barn i behov av särskilt stöd.

Har intern och extern samverkan mellan funktioner och arenor om länets samverkan/utveckling av frågor rörande barn och unga. Denna samverkan uppstår om någon aktör finner ett behov av samordning/samarbete.

Även samverkan kring de olika projekten som drivs inom Regional utveckling gentemot berörda.

Aktiviteter

• Samordna BUZ, Barn- och utbildning Jämtlands län, där Jämtlands gymnasieförbund och samtliga länets kommuner medverkar med förvaltningschefer och politiker från berörda nämnder i kommunerna. BUZ har fyra prioriterade områden: Kompetensförsörjning Skolstrukturfrågor i regionen Kvalitetsarbete och måluppfyllelse Nyanlända/integration.

• Stärka regional samverkan och utveckling med Hälso- och sjukvården, Regional utveckling och övriga kommuner med representation från socialtjänst och skolan kring de barnsociala frågorna i Barnarenan. En balanslista är upprättat för Barnarenan, där prioriteringar listas.

• En samverkans- och kunskapsarena L-IFO, mellan hälso- och sjukvården, kommunernas individ och familjeomsorg samt skolan. Fokus på strategiska och framåtsyftande områden. L-ifo är ett beredningsorgan till SVOM och Barnarenan.

• RUN, Regionalt Utvecklingsnätverk. Kommunerna i Jämtlands län, Västernorrland och Hälsingland har tillsammans med lärarutbildningen på Mittuniversitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten detta nätverk. RUN har bland annat fokus på kompetensförsörjning, kompetensutveckling, samla upp utvecklingsarbete i regionen, erfarenhetsutbyte och skolutvecklingsfrågor. Ny verksamhetsplan 2017-2019 då det prioriterade områdena är: Systematiskt kvalitetsarbete Inkludering Kompetensförsörjning Dessa prioriteringar har gjorts i samverkan med regionens skolhuvudmän, i dialogmöten. Arbetet med de prioriterade områdena omsätts i RUNs ledningsgrupp, där olika initiativ tas tillvara. En nära dialog med Utvecklingsledarnätverket (verksamhetschefer för för-och grundskola, samt utvecklingsledare för Jämtland Härjedalen) utgör en grund för väl genomförda insatser.

• Ett nätverks-och erfarenhetsutbyte kring barnkonventionsarbete.

• Ett nätverks-och erfarenhetsutbyte kring det generella och specifika föräldrastöd som erbjuds i länet.

• Ett nätverks-och erfarenhetsutbyte kring de ungdomspolitiska frågorna.

• Deltar i UHRs nätverk, Universitet och Högskolerådet. Syftet är att möjliggöra för internationalisering i skolan, däribland informationsinsatser kring finansieringsmöjligheter.

• Fortsatt arbete kring frågorna angående studieavbrott.

• Delvis fortsatt arbete med Regionens ungdomsstrategi, där prioriteringen har varit ungas delaktighet/ungdomsperspektiv.

• Vid initiativ anordna, konferenser, utbildningar och samverkansträffar inom barn-och utbildningsområdet, då behov finns.

• Omvärldsbevakning.

Förväntat resultat

Svårt att redovisa i kvantitativ form. Det förväntade resultatet är att följa de prioriteringar som politiken har lyft fram i olika samverkansarenor genom att ex skapa dialog, mötestillfällen, anordna utbildningsinsatser utifrån de behov som finns. Kontinuerlig information till Kommunala samverkansrådet tillsammans med SocSam, sociala samrådsgruppen.

In english

-