Skidåkare i skidlift

Näringsliv

Regional utveckling ska bidra till goda förutsättningar för länets näringsliv. En viktig uppgift är att samspela med andra aktörer och samordna ett kraftfullt och gemensamt arbete för att främja näringslivets utveckling och konkurrenskraft. Ambitionen är att fler företag startas och att befintliga företag växer anställer fler.

Övergripande mål

  • Fler personer är företagare än idag
  • Fler personer besöker vårt län än idag
  • Fler företag säljer på en marknad utanför länet

Regional utvecklings arbete innebär till exempel att stödja den övergripande turismutvecklingen så att länets turism attraherar fler gäster, både nationellt och internationellt. Regional utveckling har i uppdrag att utarbeta strategier för innovationer och jobbskapande. Man ska även ta fram operativa program för länet om kreativa näringar, gastronomi och turism.

Målbild 2020

År 2020 har Jämtlands län, som aldrig varit industrialiserat i den meningen att stora kraftfulla basindustrier utvecklats, ytterligare utvecklat en mångfald av företag. Tillväxtföretagen ingår i företagssammanslutningar i tillväxtbranscher och har sin huvudsakliga marknad utanför länet. Satsningen på upplevelseföretagande har gjort att länet blivit ett av de större besökslänen i landet med en stark året runt-turism.

Den nya teknikspridningen och framför allt användandet av distansoberoende teknik gör det attraktivt att bosätta sig och etablera verksamheter i länet, med dess höga natur-, kultur- och livsmiljövärden.

Jämtlands län ska vara landets främsta region när det gäller att stimulera entreprenörskap.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214