Sidhuvud. Nyhetsbrev. Regional utveckling. Region Jämtland Härjedalen

NYHETSBREV NR. 1, 2019

NYHETSBREV PÅ FÖRSÖK

Vi har beslutat att försöka oss på nyhetsbrev för att sprida information om vad som pågår hos oss i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA) i Jämtland Härjedalen. Nyhetsbrevet kommer till er som ingår i något av våra samverkans- eller samrådsforum. Målgruppen är länets kommuner, näringsliv, civilsamhälle, länsstyrelsen, övriga berörda statliga myndigheter och vår egen organisation. Nyhetsbreven kommer att gå ut vid tre tillfällen under året: 17 juni, 30 september samt den 2 december. Efter det gör vi en uppföljning där vi gärna vill ha er input och avgör sedan om vi fortsätter vår satsning. Ni får gärna sprida det vidare till andra intresserade.

 

DEN EUROPEISKA NIVÅN – HELA HAVET STORMAR OCH ARBETET MED NY BUDGET

Den europeiska nivån är ovanligt spännande just nu. Storbritannien kanske lämnar EU och i stort sett hela unionens ledarskap ska bytas ut. Ett nytt Europaparlament betyder ny EU-kommission och ministerrådets och den Europeiska centralbankens respektive ordföranden ska bytas ut. Men det vi tycker är mest spännande är den fleråriga budgetramen för åren 2021 till och med 2027.

En tredjedel av budgeten utgörs av den europeiska sammanhållningspolitiken – det som brukar kallas EU:s regionalpolitik. För Jämtland Härjedalen innebär sammanhållningspolitiken huvudsakligen mål och medel i två europeiska fonder: den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och den Europeiska sociala fonden (ESF). Syftet med fonderna är att skapa tillväxt och sysselsättning i Europas regioner. Innevarande budgetperiod tillfaller 1,4 miljarder kronor Mellersta Norrland som utgörs av Jämtlands och Västernorrlands län. 60 procent av ERUF-medlen är en särskild tilldelning vi får på grund av norra Sveriges unika förutsättningar – de långa avstånden och den låga befolkningstätheten.

När det kommer till regionalt utvecklingskapital är vår region mycket beroende av europeiska fonder. Den särskilda tilldelningen garanteras inte, vårt strategiska arbete har de senaste åren intensivt kretsat kring att motivera dessa medel och det med framgång eftersom tilldelningen finns i EU-kommissionens budgetförslag. Arbete återstår för att säkerställa att vi också efter år 2021 kan använda den särskilda tilldelningen för att bygga ut bredband och utveckla transportinfrastruktur i länet. Vi har den möjligheten idag till skillnad från sydligare regioner i Sverige. Vi arbetar genom Mid Sweden European Office, vårt regionkontor i Bryssel, för att förklara hur förslagen för europeiska sammanhållningspolitiken i praktiken kan påverka en region med helt andra förutsättningar än nere på kontinenten.

När vi ändå berör ämnet skulle vi vilja passa på att informera om att vi befinner oss i dialog med aktörer i Övre Norrland – Norrbottens och Västerbottens län – för att bilda ett gemensamt regionkontor i Bryssel.

 

VÅRA FRAMTIDA PRIORITERINGAR OCH EN OVANLIGT INTENSIV DIALOG MED SVERIGES REGERING

En ny europeisk långtidsbudget är första punkt i en lång kedja. De sammanhållningspolitiska medlen är inte fria att använda efter eget huvud. Den svenska regeringen förhandlar nu med EU-kommissionen om hur medlen som landar i Sverige ska prioriteras och användas. Kopplat till detta ser man över den Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft som enligt förordning ska vara vägledande för vårt tillväxtarbete.

Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020

I slutet av november förra året gav Näringsdepartementet oss erbjudandet att redovisa prioriteringar avseende vårt framtida regionala tillväxtarbete inklusive sammanhållningspolitiken. Regionernas svar skickades in i april och maj och regeringen kommer att använda dessa som underlag i förhandlingarna med EU-kommissionen och i utformandet av en ny nationell strategi för regional tillväxt.

Vårt svar betonar våra förutsättningar: stor geografi, låg befolkningstäthet och att vi bor över hela länet på ett sätt som saknar motstycke i Sverige. Med sådana förutsättningar är god transport- och digital infrastruktur avgörande för att skapa tillväxt. Dialogen med Näringsdepartementet är ovanligt intensiv och kommer att fortsätta så också under hösten och början av nästa år. Vill du läsa vårt svar till Näringsdepartementet hittar du det här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

VÅR REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI OCH ALLA SKA MED

Ett stort arbete för vår del är att revidera vår egen regionala utvecklingsstrategi (RUS). Den handlar om att revidera ett strategidokument men också att bygga kapacitet för att genomföra regionalt utvecklingsarbete. Arbetet ska vara transparent, skapa delaktighet och inkludering. I skrivande stund har vi genomfört tio workshoppar: tillsammans med aktörer i sju kommuner, en utifrån ett landsbygdsperspektiv samt två interna. Vi har haft en utlysning av medel för att ge parter i länet möjlighet att bygga kapacitet för att delta i revideringsprocessen.

Vi har en webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att kommunicera den löpande processen. Där hittar du också ett kalendarium för planerade workshops och träffar och har även möjlighet lämna inspel.

 

FAKTARUTA: REGIONAL UTVECKLING OCH TILLVÄXTARBETE

Sedan årsskiftet har Sveriges alla landsting övertagit det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Landstingen finns fortfarande i juridisk mening till dess alla lagar uppdaterats. Övergången från landsting till region innebär att regeringen har 306 förslag till författningsändringar. Senast den 1 januari 2020 bör ändringarna träda ikraft för att benämningen region ska stå på valsedlarna år 2022.

Region Jämtland Härjedalen bildades år 2015 och sedan dess omfattas regionfullmäktige av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Det innebär att organisationen har fyra huvudsakliga ansvarsuppgifter: hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional kulturverksamhet samt regionalt tillväxtarbete. Fullmäktige har delegerat de tre sistnämnda till den regionala utvecklingsnämnden. Nämndens ansvarsuppgifter och verksamhet förverkligas genom förvaltningsområdet Regional Utveckling som leds av Anders Byström, regional utvecklingsdirektör. Anders ansvarar för detta nyhetsbrev. Har ni frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er till: anders.bystrom@regionjh.se