Mål & långsiktiga prioriteringar för den hållbara regionala utvecklingspolitiken (tillväxtpolitiken) i Jämtland Härjedalen

RUS

Mål

Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av länet

Långsiktiga prioriteringar

  • Förutsättningar för utvecklingskraft i hela länet

Insatser ska nå hela territoriet och ta hänsyn till inomregionala skillnader. Vi följer upp vilka effekter insatserna ger i olika delar av länet.

Utifrån sex-stegsprocessen som är kopplad till smart specialisering kommer Region Jämtland Härjedalen tillsammans med länets aktörer att bygga vision, prioriteringar och insatser inom varje styrkeområde. Prioriteringarna utvecklas löpande tillsammans med länets aktörer i den lärprocess som är en del av sex-stegsprocessen.

  • Hållbar utveckling genom att synliggöra och adressera målkonflikter i regionala utvecklingsarbetet

Prioriteringen ska gå mot en strukturomvandling av näringslivet. För att vara konkurrenskraftiga behöver näringslivet genomgå en industriell omvandling med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i fokus. De tre hållbarhetsdimensionerna är integrerade och ömsesidigt beroende av varandra och även samiska förutsättningar och behov inkluderas.

Hur bör de intressekonflikter och spänningar som uppstår vid hållbar samhällsutveckling bemötas? Ett förslag på arbetssätt finns i rapporten: "Systematiskt arbete för hantering av målkonflikter, Region Jämtland Härjedalen". Pdf, 1 MB.

Bakgrund

Vi vill att näringslivet i Jämtland Härjedalen blomstrar. Att kreativa och företagsamma människor som vill också kan och vågar satsa på idéer och på att utveckla sina företag oavsett var i länet dessa bor och verkar. Målet för den hållbara regionala utvecklingspolitiken (tillväxtpolitiken) i Jämtland Härjedalen är utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av länet. Politiken ska främja en hållbar strukturomvandling och utveckling av länets näringsliv samt bidra till att lösa en rad samhällsutmaningar.

Hållbar utveckling innebär en utveckling som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. De tre hållbarhetsdimensionerna är integrerade och ömsesidigt beroende av varandra. Politiken ska främja jämställdhet, mångfald och andra sociala dimensioner. Bidra till att nå miljö- och klimatmålen samt främja samhällets anpassning till klimatförändringar. Den regionala tillväxtpolitikens bidrag till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen är viktigt för vårt arbete.

Region Jämtland Härjedalen har det regionala utvecklingsansvaret i länet. Ansvaret och inflytandet över det regionala tillväxtarbetet ställer krav på ett tydligt regionalt ledarskap. Vårt arbete är välkomnande, handlingskraftigt och pålitligt. Jämtlands län är en stor geografisk enhet och förutsättningar och behov skiljer sig åt över länet. Det regionala ledarskapet innebär bland annat koordinering av utvecklingsprocesser och långsiktigt arbete för att uppnå mål och visioner. Det innebär att ta hänsyn till inomregionala skillnader när politiken formas och att skapa förutsättningar för utvecklingskraft och konkurrenskraft runt om i länet.

Den hållbara regionala utvecklingspolitiken (tillväxtpolitiken) handlar om att göra prioriteringar på kort och lång sikt. Region Jämtland Härjedalen står för de långsiktiga prioriteringarna, tillväxtarbetets ramar, strategisk planering och säkerställer hållbar utveckling för att uppfylla politikområdets mål.

Genom den smarta specialiseringen och ett utvecklat och gott samarbete med aktörer från lokal, regional, nationell och europeisk nivå, däribland företrädare från näringsliv, olika offentliga organisationer och det civila samhället, fylls det regionala tillväxtarbetet med relevant innehåll. Tillsammans hittar vi prioriteringar på kort sikt som innebär att företag kan utvecklas och stärka sin konkurrenskraft.