Styrkeområdet Jord, skog och vatten

Våra platsbundna naturtillgångar är redan och kommer att bli allt viktigare resurser. Företagen är aktiva inom styrkeområdet i hela länet och är en förutsättning för levande landsbygder.

Jord, skog och vatten

Företagen som är aktiva inom styrkeområdet Jord, skog och vatten samt tillhörande förädling finns i hela länet och är en förutsättning för levande landsbygd.

De stora skogstillgångarna gör att skogsbruket är viktig för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Jämtlands län och bidrar till förädlingsvärden och exportnetto för skogsbaserade industrier. Här finns en stark entreprenörskultur och träförädlande företag bland annat i form av sågverk, hyvlerier, pelletstillverkning och trähusfabrikanter. Många skogsentreprenadsföretag, förädlingsföretag ger arbetstillfällen som är lokaliserade runt om i Jämtland Härjedalen och skapar förädlingsvärden både inom- och utomläns. En aktivt brukad skog bidrar som kolsänka till våra miljömål, till bevarandet av biologisk mångfald samt till minskad klimatpåverkan.

Våra platsbundna naturtillgångar är redan och kommer att bli allt viktigare resurser för högkvalitativ och hållbar produktion av livsmedel, både i form av självförsörjning och export. Två tredjedelar av länets jordbruksareal används till livsmedelsproduktion vilket innebär stora möjligheter att öka produktionen. Många av de företag som bedriver lantbruk arbetar också med annan verksamhet såsom exempelvis skog eller entreprenad vilket ger ekonomiska möjligheter att satsa på utveckling i företaget.

Trender och omvärldsanalys

Den gröna omställningen är en trend där våra skogar är en värdefull resurs, bland annat för framställning av biobaserade material, hållbara drivmedel och värmeenergi. Skogen spelar en viktig roll för hållbar utveckling och den biobaserade ekonomin. Hållbart jord- och vattenbruk är avgörande för att uppnå miljö- och klimatmål och är en förutsättning för en regional livsmedelskedja. Utveckling av mat- och livsmedelsproduktionen i Jämtland Härjedalen innebär såväl ekonomiska möjligheter som globalt ansvarstagande. I ett längre perspektiv med samhällsutmaningar som kommer av globala försörjningsproblem till följd av klimatförändringar är det viktigt att länet nyttjar den potential som finns för ökad livsmedelsproduktion.

Potential och utvecklingsmöjligheter

Efterfrågan på nya produkter och tjänster från skogen ökar i och med den gröna omställningen och i länet finns stor potential i förädling av skogsråvara. Det kan exempelvis gälla innovation kring förädling av träfiber eller utveckling av det industriella trähusbyggandet som också skulle innebära stor klimatnytta. Den gröna omställningen innebär också nya affärsmöjligheter, ekosystemtjänster och stor potential i utvecklingen av nya cirkulära affärsmodeller. Potential finns även i att hitta kopplingar mellan näringsliv och akademi.

För skogsägare finns möjligheter i att kombinera skogsbruk med andra verksamheter såsom exempelvis småskalig träförädling, jordbruk och djurhållning, aktiv fäboddrift, möjligheter att utveckla jakt-, fiske, och naturturism samt lokal matproduktion. Mat, kultur och besöksnäring i samverkan är en stark drivkraft för den regionala utvecklingen och för att stad och land utvecklas tillsammans. Lokal förädling med unika produkter ger utveckling på landsbygderna och skapar grunden för en kreativ matregion. Den goda, rena och rättvisa maten och de öppna landskapen gör det attraktivt att bo i och besöka länet.

Insatser för att främja bärkraftigt företagande från jord till bord och medvetna konsumenter utgör grunden för förvekligandet av en långsiktigt hållbar utveckling. Det finns jordbruksmark som inte används idag och i kombination med tillgång till vatten och många ljusa timmar under växtsäsongen finns potential att öka matproduktionen. Det kan handla om att producera mer av det vi redan är bra på och att öka produktbredden kopplat till efterfrågan. Här är människorna och deras kompetens en potential för utveckling. En viktig fråga är att hitta lösningar och nya modeller för generationsväxling och ägande som gör det möjligt att köpa in sig på en gård utan att ärva den. Det finns utvecklingsmöjligheter inom vattenbruket i länet, främst inom landbaserad odling.

Innovations- och forskningsresurser

En mångfald av företag inom styrkeområdet Jord, skog och vatten är geografiskt spridda i länet. En del av företagen arbetar inom primärproduktion, sekundärproduktion eller med förädling av råvaror av olika slag. En del av företagen inom styrkeområdet tillverkar produkter som effektiviserar brukandet av jorden, skogen och vattnet.

I arbetet framåt med att utveckla styrkeområdet ingår att skapa nätverk mellan olika sektorer för att främja innovationer och öka konkurrenskraften. Forskning inom styrkeområdet finns till viss del på Mittuniversitet och till viss del på andra universitet. Kunskap om styrkeområdet byggs också hos organisationer i länet, nationellt och internationellt.

Utöver företag och forskningsaktörer finns ett antal regionala aktörer som idag driver utveckling och kunskap inom styrkeområdet och främjar utvecklingen i näringslivet på olika sätt.