Våra prioriterade styrkeområden

Fyra styrkeområden

Den smarta specialiseringen ska bygga kapacitet kring några utvalda styrkeområden samtidigt som den svenska regionala tillväxtpolitiken har som mål att utveckla hela landet. Jämtland Härjedalen skiljer sig på flera sätt från andra europeiska regioner, vi behöver se normkritiskt på svensk och europeisk politik, strukturer och koncept och forma det regionala tillväxtarbetet efter de förhållanden som råder i vårt län. Saepmies geografi omfattar en stor del av länet och vi behöver se normkritiskt även på hur vi formar länets regionala tillväxtarbete. För det samiska samhället är sambandet mellan näring och kultur mycket viktigt. Näringslivet utgörs olika näringskombinationer och en småskalighet som innebär att det är svårt att ta del av svensk och europeisk regional tillväxtpolitik. Tillväxtarbetet i Jämtland Härjedalen ska ta hänsyn till samiska förutsättningar och behov och möjliggöra delaktighet.

Jämtlands län är Sveriges tredje största län, 12 procent av landets geografi med en yta större än flera europeiska länders. Mot bakgrund av det kan vi konstatera att förutsättningar, styrkeområden, utvecklingspotential och aktörers behov ser olika ut i Jämtland Härjedalen. En resurs som förädlas på ett visst sätt inom ett styrkeområde i en del av länet kanske har helt andra förädlingspotential i en annan del av länet. Därför fokuserar vi vårt tillväxtarbete kring breda styrkeområden, det ger oss bättre förutsättningar att skapa utvecklingskraft och stärkt konkurrenskraft i hela länet. Företagen samlas dessutom i ett brett näringsliv och vi vill att det speglas i arbetet.

I Sverige är enbart Norrbottens län något glesare än vårt. Täthetsgraden i Jämtland Härjedalen varierar stort mellan de åtta kommunerna, intervallet är mellan 0,9 och 28,9 personer per kvadratkilometer. Något som särskiljer Jämtlands län från andra glesa områden är att befolkningen bor väldigt utspritt och att länet har en stad. Breda styrkeområden ger oss bättre möjligheter att samla aktörer, eller mobilisera den kritiska massa, som behövs för att utveckla styrkeområdena. Breda styrkeområden ger oss också möjligheter till framtida innovativa idéer och nya skärningspunkter.

Jämtlands Härjedalen kraftsamlar kring fyra prioriterade styrkeområden: Jord, skog och vatten, Hållbar energi, Upplevelser samt Digitala lösningar. Den störta tillgången för Jämtlands län är, förutom människorna som bor och verkar här, själva landskapet. Ett hållbart och affärsmässigt användande av de platsbundna naturtillgångarna i kombination med ett starkt entreprenörskap är vår största utvecklingspotential. De absoluta fördelarna utgörs av attraktiva landskap såsom jord, skog, sjöar, älvar, berg och fjäll. Länet är högt specialiserat på jord- och skogsbruk och nischverksamheter kopplade till dessa. Ökade investeringar i förnybar energi innebär framtida tillväxtmöjligheter. Det finns en lång tradition och hög specialiseringsgrad kopplat till besöksnäringsrelaterad verksamhet. Länet har Sveriges näst högsta andel företagare i befolkningen och andelen mikro- och småföretag är högre än rikets genomsnitt. I den hållbara omställningen och utvecklingen av länets näringsliv, däribland den småskaliga tillverkningsindustrin, är digitaliseringens möjligheter viktiga att ta tillvara. Digitalisering kan också vara svaret offentlig sektor behöver för att lösa det hårda tryck som finns på välfärdstjänster i många lägen.