Tidsbegränsat erbjudande som är öppet att söka fram till 31 april 2022.

Stödet erbjuds inom ramprojektet Ökad konkurrens-och investeringskraft för små och medelstora företag i Jämtlands län orsakat av covid- 19 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, programmet Mellersta Norrland. Därmed belastar endast hälften av det beviljade beloppet anslag 1:1.

Frågor om detta erbjudande ställs till Daniel Wangerud, Ville Welin eller Carl Nordenberg.

Stödets syfte
Att långsiktigt och hållbart stärka företags konkurrenskraft och omställning till nya marknadsförutsättningar.

Godkända kostnader
Stödet kan omfatta både mjuka och hårda investeringar så som:

  • Produktutveckling av ny produkt eller tjänst.
  • Framtagning av ny hemsida eller större funktionsjustering av befintlig hemsida.
  • Framtagning av marknadsföringsmaterial, exempelvis annonser, broschyrer med mera.
  • Omställning till digitala produkter/tjänster.
  • Skapa digitala annonser och strategier för sociala medier.
  • Personalutbildningar som ger företaget spetskompetens, exempelvis vidareutbildning för att uppnå licens. Kursavgift & kurslitteratur kan vara stödbart.
  • Verksamhetsutrustning i form av maskiner/inventarier eller mindre byggnationer som skapar nya affärsområden eller förstärker kunderbjudandet i befintliga områden.

Stöd ges inte till direkta reinvesteringar eller driftskostnader. Stöd kan inte beviljas för egen tid, det vill säga kostnader för det ansökande företagets egen personal.

Direkta annonseringskostnader för exempelvis tryckt annons eller digitalannons räknas som normal driftskostnad och kan därför ej godkännas.

Målgrupp
Små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet vars affärsverksamhet har drabbats negativt eller behöver ställa om sin verksamhet på grund av coronakrisens effekter.

Ett grundkrav för att ett företag ska kunna beviljas stödet är att företaget inte är på obestånd, är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller är föremål för företagsrekonstruktion. Med obestånd avses att företaget saknar förmåga att betala sina skulder och att denna förmåga inte endast är tillfällig. Kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor och ha gjort minst ett bokslut. Stöd lämnas inte till hobbyverksamhet. Stöd lämnas inte till företag verksamma inom fiske, fiskeförädling eller primärproduktion av jordbruksprodukter.

Stödnivå
Stödets storlek och fördelning mellan kostnadsslag:

  • Stöd kan lämnas med upp till 80% av kostnaden för “mjuka” investeringar (köp av tjänst)
  • Stöd kan lämnas med upp till 50% av kostnaden för “hårda” investeringar

Maximalt 500 000 kronor kan ges som stöd.

Det totala kostnadsunderlaget i ett ärende ska uppgå till minst 20 000 kronor.

Stödet utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “de minimis”). Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 200 000 euro under en 3-årsperiod. Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter.

Stödet ges inom ramprojektet Ökad konkurrens-och investeringskraft för små och medelstora företag i Jämtlands län orsakat av covid- 19 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Bedömning och regional prioritering
Region Jämtland Härjedalen erbjuder detta företagsstöd i syfte att bidra till omställning i företag som har drabbats negativt eller behöver ställa om sin verksamhet på grund av coronakrisens effekter. Ärenden som har en tydlig styrning mot digitalisering och hållbar omställning (tex. klimat- och resurseffektivisering) ska prioriteras.

Legal grund för stöd
EU:s förordning 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2015:210 paragraf 13 och SFS 2015:211 paragraf 17–19, paragraf 43 och 47.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se