Stöd till mindre investeringar

Stödets syfte
Att stödja ett företags satsningar i mindre investeringar och utvecklingsarbeten som stärker företagets konkurrenskraft.

Godkända kostnader
Kostnader för maskiner eller andra inventarier och till viss del även för köp av tjänst kopplat till produktutveckling, marknadsföring och kompetensutveckling. Det får inte handla om driftskostnader. Kostnadsunderlaget får högst vara 60 000 kronor. Stöd ges inte till direkta reinvesteringar eller driftskostnader. Lätt avyttringsbara tillgångar är normalt ej stödbara. Kontorsmaterial och teknisk kontorsutrustning såsom mobiltelefoner och datorer kan aldrig stödjas.

Målgrupp
Små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet som funnits i maximalt fem år.

Stödnivå
Maximalt 50 procent av stödberättigade kostnader. Minsta godkända kostnadsunderlag är 10 000 kronor. Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter.

Stöd till mindre investeringar (mikrobidrag) utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “de minimis”). Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 200 000 euro under en 3-årsperiod.

Mikrostöd lämnas bara en gång.

Bedömning och regional prioritering
Stöd till mindre investeringar (mikrobidrag) ges endast till företag som funnits i maximalt fem år. Företag måste bedömas kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda och det ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor. Stöd som bidrar till att företaget stimuleras att nå en större marknad än den regional och därigenom skapa många arbetstillfällen prioriteras.

Legal grund för stöd
Kommissionens förordning nr 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2015:210 paragraf 13.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden