Hbtqi- och mångfaldsdiplomering

Som ett led i Region Jämtland Härjedalens värdegrundsarbete erbjuder Folkhälsoenheten Hbtqi- och mångfaldsdiplomering till regionens verksamheter. För att bland annat förebygga stigma rörande psykisk ohälsa och suicid.

Hbtqi- och mångfaldsdiplomeringen är starten på ett strukturerat och långsiktigt arbete kring hbtqi, normer och jämlikhet. Genom ökad kunskap och medvetenhet ska verksamheten utveckla ett normmedvetet och inkluderande förhållningssätt som ska bidra till en god arbetsmiljö för regionens anställda, ett professionellt bemötande av patienter och andra besökare samt till en jämlik vård för länets befolkning.

Utbildningen pågår under cirka sex månader och består av fysiska utbildningsträffar samt en verksamhetsgemensam utvecklingsuppgift mellan utbildningsträffarna. Utvecklingsarbetet ska utmynna i en handlingsplan där verksamheten beskriver hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.
Läs mer om diplomeringen i dokumentet i högerspalten.

Fram tills idag (november 2023) har 19 verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen och en kommun genomgått diplomerings- eller certifieringsutbildning.

Hbtq-certifierade verksamheter (via RFSL):

- Ungdomsmottagningen Jämtland Härjedalen

- Könsidentitetsmottagningen

Hbtqi- och mångfaldsdiplomerade verksamheter:

2019 Hud- och STI-mottagningen

2019 Kommunikationsavdelningen

2021 Forsknings- och utbildningsenheten

2021 Enhet Välfärd och klimat, Regional utveckling

2021 Vuxenhabiliteringen

2022 Medicinmottagningen

2022 Kirurgimottagningen

2022 Uroterapi- och bäckenbottenmottagningen

2022 Arbetsterapi- och sjukgymnastikenheten (opererande)

2022 Barn- och elevhälsan i Krokoms kommun

2022 Kommunala aktivitetsstödet (KAA) i Krokoms kommun

2023 Hemtjänstgrupp Odenslund, Östersunds kommun

2023 Barn- och ungdomshabiliteringen

2023 Enheten för kulturutveckling samt Riksteatern Jämtland Härjedalen

2023 Patientnämndens förvaltning

2023 Servicecenter

2023 Biblioteken i Härjedalen