Policy och regelverk

Hjälpmedelscentralen har i uppdrag att försörja hela länet med hjälpmedel utifrån behov. Verksamheten styrs av Gemensamma nämnden och dess beredningsgrupp.

Länet har en gemensam hjälpmedelspolicy som antogs av regionfullmäktige och alla fullmäktige i länets kommuner 1 april 2017 och beskriver synsätt och viljeriktning för hjälpmedelsförsörjningen i länet. Policyn gäller alla verksamheter som hanterar hjälpmedel inom eller i samverkan med region Jämtland Härjedalen och/eller länets kommuner.

Som ett tillägg till policyn finns dokumentet Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten som ytterligare ska klargöra länets gemensamma regelverk.

Utöver policyn och tillägget har hjälpmedelsverksamheten en överenskommelse med länets kommuner där hyres- och försäljningsvillkor regleras. Den aktuella MPT-överenskommelsen gäller 2020-2021. Bilaga 1: Prioriteringsordning MPT.
Bilaga 2: Prissättning MPT.

Samverkansavtalet (tidigare hemsjukvårdsavtalet) reglerar Region Jämtland Härjedalens och länets kommuners ambitioner att ge medborgarna en god vård och omsorg med hög kvalitet oberoende av vem som bär kostnadsansvaret.

Regler för inköp av hjälpmedel till kommunerna regleras av dokumentet "Riktlinje om inköp via HMC"PDF och förklarar varför hjälpmedelsinköp ska göras genom Hjälpmedelscentralen.

Riksavtalet för utomlänsvård  innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt hemlandsting. De regler som gäller för hjälpmedel hittar du på sidan 19.

Vid behov av arbetsterapeut- och/eller sjukgymnastinsats vid vistelse i annan kommun i länet än hemkommunen finns överenskommelsen "Tillfällig vistelse i annan kommun".PDF