Policy och regelverk

Hjälpmedelscentralen har i uppdrag att försörja hela länet med hjälpmedel utifrån behov. Verksamheten styrs av Gemensamma nämnden och dess beredningsgrupp.

Länet har en gemensam hjälpmedelspolicy som antogs av regionfullmäktige och alla fullmäktige i länets kommuner 1 april 2017 och beskriver synsätt och viljeriktning för hjälpmedelsförsörjningen i länet. Policyn gäller alla verksamheter som hanterar hjälpmedel inom eller i samverkan med region Jämtland Härjedalen och/eller länets kommuner.

Som ett tillägg till policyn finns dokumentet Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten som ytterligare ska klargöra länets gemensamma regelverk.

Utöver policyn och tillägget har hjälpmedelsverksamheten en överenskommelse med länets kommuner där hyres- och försäljningsvillkor regleras. Den aktuella MTP-överenskommelsen gäller 2023-2024. Bilaga 1: Prioriteringsordning MTP.
Bilaga 2: Prissättning MTP.