Mål och regionala strukturer

Mål för gemensam hälso- och sjukvård för 2014-2025

Stärkta regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling i socialtjänsten / hälso- och sjukvård

I länet finns samverkans- och stödstrukturer som en del i processen att styra och stödja med kunskap. Regeringen och SKL har en övenskommelse om detta.

Samverkan kring nationella riktlinjer riktade till kommuner och region gemensamt

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se