Förstora bilden

Omställningen till Nära vård

Här hittar du information om omställningen till god och nära vård, om den länsgemensamma målbilden samt gemensam plan för primärvårdsnivå i Jämtland Härjedalen. Sidan innehåller information, verktyg och kommunikationsmaterial som kan vara till stöd i arbetet med omställningen.

Därför ställer vi om

En mer tillgänglig och närmare vård tillsammans med nya arbetssätt i vården innebär att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. Detta kan uppnås genom att vi använder våra länsgemensamma ekonomiska, professionella och personella resurser i samverkan.

På skr.se kan du läsa mer om bakgrunden till omställningen av vården. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett personcentrerat arbetssätt är kärnan i omställningen

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. Utvecklingen av en Nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå.

Den närmsta vården är den som invånaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.

Här hittar du mer information om personcentrerat arbetssätt.

Målet med omställningen

Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att personen får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Propositionen Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – En primärvårdsreform (prop. 2019/20:164) Länk till annan webbplats. slår fast att hälso- och sjukvården bör ställas om så att primärvården, oavsett huvudman och utförare, är navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård, med socialtjänsten och övriga välfärdssystemet.

Länsgemensam målbild

Sociala vård och omsorgsgruppen (SVOM) som är länets politiska samverkansarena för vård och omsorg, beslutade 2021 att ta fram en personcentrerad målbild för omställningen till Nära vård. Målbilden är övergripande och berör samtliga verksamheter i våra organisationer. Målbilden är beslutad och fastställd hos respektive huvudman under hösten 2023.

Här hittar du mer information om vår länsgemensamma målbild.

Gemensam plan för primärvårdsnivå i Jämtland Härjedalen

Varje län har fått i uppdrag att ta fram en gemensam plan för primärvård. Planen är den plattform som länets kommuner och regionen formulerar och tydliggör gemensamma områden för fortsatt arbete och förutsättningar för samsyn och uppföljning. Planen utgår från den länsgemensamma målbilden.

Här hittar du mer information om gemensam plan för primärvårdsnivå.