Regional utveckling

Ledningssystem Region Jämtland Härjedalen Ledning och styrning Verksamhetsplanering / Uppföljning Stöd, service och samverkan Hälso- och sjukvård Resultat

Regional utveckling

1 Beskrivning

Region Jämtland Härjedalens verksamhet definieras ytterst av samhällsutvecklingen, regionens utmaningar och styrkor, det europeiska och nationella politiska sammanhanget och av regionens uppdrag. Utifrån detta har regionen formulerat sin vision En region att längta till och växa i”. Visionen ligger till grund för de policyer och planer som skapas i organisationen.

Regionens mest omfattande uppdrag är hälso- och sjukvård. Regionen ska tillhandahålla en tillgänglig och god vård som tillfredsställer medborgarnas behov genom att ha kvalitet och effektivitet som ledningsstrategi. Regionen ska också bidra till en positiv livsmiljö, bra utbildning och meningsfull fritid. I begreppet ingår att uppnå en hållbar utveckling och framtidstro i länet.

Regionens värdegrund säger att ”Regionens medarbetare ska i dagliga möten och samtal handla med respekt för alla människors lika värde, visa förtroende för andra och utgå från en helhetssyn på regionen och de som regionen är till för.”

Det är viktigt att alla medarbetare agerar utifrån regionens visioner, gemensamma värderingar och ett gemensamt förhållningssätt.

2 Uppgift

Allt planerings- och uppföljningsarbete inom regionen och därmed också målen utgår från fyra områden: samhälle, patient, medarbetare och verksamhetsresultat.

I ledningssystemet framgår regionens övergripande ”ramverk” med lagar och styrande dokument som alla verksamheter har att förhålla sig till, t ex regionplanen men även rutiner och vårdprogram med mera. I ledningssystemet finns också olika redovisande dokument, bl.a. ekonomiska redovisningar, patientsäkerhetsberättelse osv.

Figuren (överst på sidan) visar hur ledningssystemet är uppbyggt i form av lednings-, kärn- och stödprocesser. De ”röda trådarna” visar sambandet mellan ledning och styrning till verksamhetsplanering och vidare till kärnprocesserna hälso- och sjukvård samt regional utveckling. De röda trådarna symboliserar också flödet av information inom organisationen där resultatet av vårt arbete utvärderas för att vi ska utvecklas och ständigt förbättra verksamheten.

Omfattning
Regionens samtliga centrum och förvaltningsområde omfattas av ledningssystemet.

Ledningssystemet ska uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter samt ISO-standardkrav gällande:

  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Miljö
  • Arbetsmiljö
  • Informationssäkerhet.

Miljöcertifiering
Jämtlands läns landsting var år 2004 det första landstinget i Sverige att miljöcertifieras enligt ISO 14001 och registreras enligt EMAS. Certifieringen innebär att organisationen åtagit sig att kartlägga verksamheternas miljöpåverkan och att arbeta för ständiga förbättringar i miljöarbetet. Ett arbete som nu fortsätter i den nya regionen. Gällande lagstiftning, standardkrav, långsiktigt utvecklingsplan område miljö samt regionens miljöpolicy är utgångspunkterna för miljöarbetet.

Uteslutning och avgränsningar
Konstruktion och utveckling av produkter beskrivs inte i ledningssystemet då detta område inte är aktuellt för verksamheten.

Undantagna från miljöcertifieringen är regionens bolag och stiftelser samt politiska beredningar, revisorer, regionstyrelse och regionfullmäktige.