Information om Covid-19

Vårdhygiens Covid-19 rutiner till Hälso och sjukvård - Region Jämtland Härjedalen

Länk till sida för Region Jämtland Härjedalen

Vårdhygiens Covid-19 rutiner till kommunal vård och omsorg

Länk till sida för kommuner


Bakgrund

Ett coronavirus som kan orsaka svår luftvägsinfektion sprids pandemiskt. Viruset har fått namnet SARS-CoV-2 och sjukdomen benämns covid-19. Covid-19 har mellan 2 februari 2020 till och med 31 mars 2022 klassificerats som allmänfarlig och samhällsfarlig. Från och med 1 april 2022 klassades covid-19 om till att endast vara anmälningspliktig men är fortfarande smittspårningspliktig inom vård och omsorg. Det innebär att tvingande förhållningsregler enligt smittskyddslagen inte längre kan ges till personer med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Inkubationstid

2–14 dagar, oftast 3 - 4 dagar. Infektion med covid-19 ger ofta kliniska symtom men även asymtomatisk infektion förekommer.

Kliniska symtom

Infektion med till exempel förkylningssymtom såsom hosta, andnöd, halsont och feber men även bortfall av lukt- och smaksinne, allmän sjukdomskänsla med trötthet, huvudvärk, muskelvärk och mag-tarmbesvär, exempelvis diarré kan förekomma. Symtombilden varierar från mycket milda symtom till svår nedre luftvägsinfektion som kan kräva intensivvård.

Smittvägar/smittsamhet

  • Covid-19 sprids huvudsakligen via små och stora droppar från luftvägarna, i samband med hosta/nysningar och vid nära kontakt mellan personer. I trånga utrymmen med otillräcklig/ okänd ventilation kan det finnas risk för smittspridning även på längre avstånd. Viruset kan även spridas i samband med aerosolgenererande procedurer.
  • Direkt kontaktsmitta förekommer, mycket talar för att indirekt kontaktsmitta är av liten betydelse i samband med covid-19.
  • Smittsamhet är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet oavsett symtombild.

- Person med symtom betraktas som smittsam 48 timmar innan symtomdebut.

- Bekräftat fall utan symtom betraktas som smittsam från provtagningsdatum.

  • Det smittsamma luftvägssekretet måste direkt eller indirekt komma i kontakt med luftvägarnas slemhinnor via öga, näsa, mun, för att orsaka smitta.

Smittsamhetsbedömning och smittspårning

Förebyggande åtgärder för covid-19 inom vård och omsorg (FoHM) - Denna vägledning ersätter publikationen Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg

För mer detaljer vid bekräftad covid-19, se aktuellt Smittskyddsblad.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se