Smittskyddsanmälan (SmiNet) och smittskyddsblad

Enligt smittskyddslagen ska en behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom eller övrig anmälningspliktig sjukdom, utan dröjsmål anmäla det till smittskyddsläkaren i det landsting/region där den anmälande läkaren har sin yrkesverksamhet.

Smittskyddsanmälan görs via SmiNet, på en elektronisk blankett som är särskilt utformad efter de enskilda sjukdomarna. För elektronisk anmälan behövs ett lösenord som du får av Smittskyddsenheten i det landsting/region du arbetar.

Här kan du se vilka sjukdomar som ska anmälas: Anmälningspliktiga sjukdomar och falldefinitioner

Anmäler du på anmälningsblankett för utskrift måste anmälan skrivas ut och postas till Smittskyddsenheten i det landsting/region du arbetar.

För överlämnande av övriga ärenden till Smittskyddsenheten i det landsting/region du arbetar i används nedanstående blanketter.

Ifylld blankett skickas till (gäller dig som arbetar inom Region Jämtland Härjedalen):

Smittskyddsenheten
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

Ett exemplar bifogas patientjournalen.

Smittskyddsblad

Övrigt