Information från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har påbörjat ett förberedande arbete inför ett svenskt införande av ICD-11

Förberedelsearbetet beräknas pågå framtill november 2020. Målet med det förberedande arbetet är att ta fram en tidplan och genomförandeplan för införandet av ICD-11. Det finns behov av ett större förberedande arbete inom flera områden innan det går att bedöma när en svensk version av ICD-11 kan införas. Behovet av förberedelser gäller framförallt att ICD-11 utgörs av ett digitalt klassifikationssystem med nya funktioner och moderna tekniska lösningar samt förberedelser inför översättningen av ICD-11 till svenska.

 

ICD-11 browser på Engelska med sökfunktion och kodningsverktyg finns tillgänglig på WHO:s webbplats.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se