Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Här hittar du kunskapsstöd och information knutet till programområdet rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

I det nationella kliniska kunskapsstödet finns samlat behandlingsstöd med lokala riktlinjer.

Lokala vårdrutiner och dokument i Centuri

Här hittar du lokala dokument och rutiner som inte finns tillagda i det nationella kunskapsstödet.

Försäkringsmedicin

Hälso- och sjukvården är ansvarig för att dokumentera diagnos, funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar, uppgivna arbetskrav och bedömd arbetsförmåga i ett medicinskt underlag, bland annat läkarintyg. Sjukskrivning är en behandling som ska bedömas utifrån samma grunder som annan behandling, t ex ett läkemedel. Både sjukskrivningsgrad, -längd och risk för sjukskrivningsskador som tex social isolering ska beaktas innan sjukintyg utfärdas. En planerad sjukskrivning ska också vara aktiv, med en plan för behandlingsåtgärder och återgång i arbete.

I Region Jämtland Härjedalen finns rehabkoordinatorer som ska samordna en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess för patienten. Rehabkoordinatorn arbetar med övriga professioner i verksamheten, patientkontakter samt samverkan med myndigheter. Processledare för sjukskrivningsprocessen är handläggare vid Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen.

Habilitering och rehabilitering

Habilitering och rehabilitering är ännu inte klart.

Mer på webbplatsen

Externa länkar

Om programområdet

Det lokala programområdet består av en arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter. Om du har frågor eller tankar, kontakta gärna birgitta.wesslund@regionjh.se.

Om kunskapsstyrningen

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården så att den är tillgänglig och används i varje vårdmöte.

Läs mer om Region Jämtland Härjedalens arbete med kunskapsstyrning.

Nyheter