Synpunkter och klagomål

Laboratoriemedicin strävar efter ständig utveckling och har du synpunkter eller förbättringsförslag mottages dessa tacksamt.

Vi på laboratoriemedicin är skyldiga att lyssna och ta emot klagomål från patienter, blodgivare, anhöriga, vårdpersonal samt övrig personal. Klagomål hanteras i Region JH:s avvikelsehanteringssystem enligt gällande rutiner.

Personalen vid Laboratoriemedicin ska i dialog med patient/blodgivare/anhörig/personal försöka lösa problemet där det uppstår. Chef ansvarar för ytterligare kontakt med patient/närstående, myndigheter, patientnämnd etc.

Vid synpunkter och klagomål kontaktas chef via telefon.

Verksamhetschef - Kerstin Silfver, 063-153626

Enhetschef -  Lida Farjadmand, 063-153235REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214