Fysisk aktivitet

Denna sida visar stödinformation inom arbetet med prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Aktuella riktlinjer, arbete och metoder. Utbildningsrekommendationer samt var patienterna kan hänvisas till för mer kunskapsinhämtning.

Fakta
Låg dos fysisk aktivitet och/eller stillasittande kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt/fetma,flera olika cancerformer och för tidig död. Stillasittande är en riskfaktor framför allt för de som sitter stilla många timmar och samtidigt är otillräckligt fysiskt aktiva och rör sig lite. Särskilt att beakta är möjlighet till regelbundna rörelsepauser för personer med fysisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning som rapporterar mindre fysisk aktivitet och mer långvarigt stillasittande än befolkningen i stort. Ett enstaka pass av fysisk aktivitet på minst måttlig intensitet ger omedelbara effekter som sänkt blodtryck och blodsocker, minskad oro samt förbättrad sömn och kognitiv funktion.

33 procent i åldersgruppen 16–84 år uppfyller inte rekommendationerna om fysisk aktivitet på 150 minuter eller mer per vecka. 20 procent är stillasittande mer än 10 timmar per dygn enligt Hälsa på lika villkor 2022.

Uppmärksamma

Inled samtal om fysisk aktivitet med att be om lov att utforska personens vanor med fysisk aktivitet.
- Din fysiska aktivitet kan ha betydelse för din hälsa, hur du mår och för det problem du söker hjälp för. Är det okej att vi pratar en stund om din fysiska aktivitet?

Bedömningsformuläret/ skattningsformuläret

Ta gärna hjälp av indikatorfrågor för fysisk aktivitet och stillasittande. Bedöm personens fysiska aktivitetsvanor genom att räkna samman antal minuter fysisk träning och vardagsmotion och låt tiden för fysisk träning räknas dubbelt. Medelvärdet av respektive intervall räknas. Hälsorisken vid stillasittande ökar vid låg fysisk aktivitetsnivå.

Otillräcklig fysisk aktivitet definieras för vuxna som <150 aktivitetsminuter/vecka. Bedöm om patienten behöver remiss till fysioterapeut för att få specifikt stöd, exempelvis vid hänsynstagande till sjukdomsdiagnos samt fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Åtgärda

Återkoppla och diskutera svaren med personen. Bekräfta det som är hälsosamt. Vid otillräcklig fysisk aktivitet eller mycket stillasittande, ställ öppna frågor och utgå från personens tankar och funderingar.

Informera kort om att fysisk aktivitet kan ha betydelse för personens hälsotillstånd. När det är relevant, uppmuntra personen till ökad fysisk aktivitet och/eller minskat stillasittande, se bild. Komplettera gärna med skriftlig information, exempelvis patientbroschyr eller digital information från www.1177.se.

Erbjud rådgivande samtal med eller utan tillägg av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) eller aktivitetsmätare.

Dokumentera

Bedömning:
Tillräcklig fysisk aktivitet
eller Otillräcklig fysisk aktivitet baserat på skattningsformuläret (se ovan eller i flik Bedömningsformulär)

Rådgivande samtal KVÅ-kod DV112
Innebär en mer omfattande och individanpassad rådgivning i dialog om fysisk aktivitet som kan ske vid exempelvis hälsosamtal, graviditet eller som en del av behandling. Kan kompletteras med uppföljning vid ett eller flera tillfällen. Råden bör kopplas till aktuellt hälsotillstånd. Kan kompletteras med Fysisk aktivitet på Recept (FaR) och/eller aktivitetsmätare. För förslag på aktivitet och dos anpassad till patientens tillstånd kan FYSS och eFYSS användas.
. 10–15 minuter (ibland upp till 30 minuter)
• Dialog
• Anpassning utifrån patientens situation
• Särskild uppföljning till exempel genom telefonsamtal.
• Kan inkludera motiverande strategier.

Kvalificerat rådgivande samtal KVÅ-kod DV113
Kvalificerat rådgivande samtal förutsätter att personalen har ämneskunskap om fysisk aktivitet och dess påverkan på hälsotillstånd samt kunna tillämpa metod som används för samtalet. Vid otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor vid graviditet är kvalificerat rådgivande samtal den åtgärd som är högst prioriterad.
• Mer än 30 minuter
. Dialog
• Anpassning utifrån patientens situation
• Eventuellt kompletterat med verktyg eller hjälpmedel och särskild uppföljning
• Kan inkludera motiverande strategier
• Vanligen teoribaserat eller strukturerat
• Kan ges individuellt eller i grupp
• Förutsätter att personalen har fördjupad ämneskunskap samt är utbildad i den metod
som används.
• Kompletteras med återkommande kontakter (återbesök, telefonsamtal, brev eller mejl) vid ett eller flera tillfällen.

Utfärdat av FaR - Fysisk aktivitet på recept KVÅ-kod DV200

Följa upp
Utvärdering av insatt åtgärd bedöms på samma sätt som det gjordes initialt. Om patienten har uppnått rersultat grundar sig på om patienten har uppnått det individuella målet.

Målet uppnått fysisk aktivitet Ja
Målet uppnått fysisk aktivitet Nej

Uppföljning FaR: AW005

- Bedömningsformulär patient svensk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.a

- Bedömningsformulär fysisk aktivitet andra språk (kommer hösten 2023)

 

Telefon

Epost