Tobak

Denna sida visar stödinformation inom arbetet med prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor efter Socialstyrelsens riktlinjer. Aktuella riktlinjer, arbete och metoder. Utbildningsrekommendationer samt var patienterna kan hänvisas till för mer kunskapsinhämtning.

Fakta
Rökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Cigaretter innehåller 8000 kemiska ämnen, varav minst 60 är cancerogena. Snus innehåller 3000 kemiska ämnen, varav minst 28 är cancerframkallande, och kan innehålla upp till åtta gånger mer nikotin än cigaretter. Nikotin är en gemensam ingrediens för all tobak. Alla tobaksprodukter är konstruerade så att nikotin snabbt frisätts, absorberas och sprids till centrala nervsystemet. Forskning visar att nikotin förändrar hjärnans struktur och utveckling, vilket kan vara särskilt negativt för unga personer. Nikotinet är 5–10 gånger mer potent beroendeframkallande än kokain eller morfin.

I jämtlands län röker fem procent av invånarna och 17 procent snusar dagligen Hälsa på lika villkor 2022

Kontaktuppgifter till diplomerade tobaksavvänjare på länets hälsocentraler.

Behandlingsflöde tobaksavvänjning: Uppmärksamma; fråga, bedöm och erbjud stöd till förändring. Åtgärda; råd och stöd till förändring utifrån, rekommendera åtgärd. Följ upp; Utvärdera behov, justera åtgärd eller hänvisa vidare.Förstora bilden

Uppmärksamma
Inled samtalet med att be om lov att utforska personens tobaksvanor.
• Använder du tobak eller nikotin av något slag? Är det okej att vi pratar en stund
om din rökning/snusning?

Bedömningsformuläret/ skattningsformuläret
Ta gärna hjälp av exempelvis Fagerström beroendeskala eller de screeningfrågor
som Socialstyrelsen har tagit fram. Alternativa frågor utifrån antal cigaretter per
dag eller snusdosor per vecka, med eller utan fasta svarsalternativ, finns i
Socialstyrelsens indikatorbilaga 2011.

Åtgärda

Återkoppla och diskutera svaren med personen. Vid tobaksbruk ställ öppna frågor
och utgå från personens tankar och funderingar:
Enkla råd KVÅ-kod DV111

Kan ges av den som uppmärksammat ett tobaksbruk. Informera kort om att rök-
/snusvanor kan ha betydelse för personens hälsotillstånd. Ge generella,
standardiserade råd om att avstå tobak. Komplettera gärna med skriftlig
information, exempelvis patientbroschyr eller digital information från www.1177.se.

Dokumentera

Baserat på skattningsformuläret (se ovan eller i flik Bedömningsformulär)

Bedömning:
Röker Ja
Röker Nej
Snusar Ja
Snusar Nej
Utsatt för passiv rökning

Åtgärd:
Rådgivande samtal KVÅ-kod DV112

Kan ges inför operation eller i samband med samtal om flera levnadsvanor, exempelvis vid hälsosamtal, graviditet eller som en del av behandling. Ges eventuellt i kombination med nikotinläkemedel och/eller läkemedel för rökavvänjning. Kan kompletteras med uppföljning vid ett eller flera tillfällen.

10–15 minuter (ibland upp till 30 minuter)
• Dialog
• Anpassning utifrån patientens situation
• Särskild uppföljning till exempel genom telefonsamtal.
• Kan inkludera motiverande strategier.

Kvalificerat rådgivande samtal KVÅ-kod DV113
Kvalificerat rådgivande samtal hos diplomerad tobaksavvänjare är högsta prioriterade åtgärd vid rökning.

 • Mer än 30 minuer
  • Dialog
  • Anpassning utifrån patientens situation
  • Eventuellt kompletterat med verktyg eller hjälpmedel och särskild uppföljning
  • Kan inkludera motiverande strategier
  • Vanligen teoribaserat eller strukturerat
  • Kan ges individuellt eller i grupp
  • Förutsätter att personalen har fördjupad ämneskunskap samt är utbildad i den metod
  som används.
  • Kompletteras med återkommande kontakter (återbesök, telefonsamtal, brev eller
  mejl) vid ett eller flera tillfällen.

Följa upp
För att utvärdera insatt åtgärd kan tobaksbruk bedömas på samma sätt som det gjordes initialt.

Dokumentationsalternativ (fasta värden).

Målet uppnått tobak Ja
Målet uppnått tobak Nej
Bibehållet efter 6 månader
Bibehållet efter 12 månader

Manual dokumentation Tobaksbruk i Cosmic.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bedömning, åtgärder, uppföljning och dokumentation av Tobak i Cosmic. Baserat på Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor.

- Utbildning diplomerad tobaksavvänjare. Kontakta Adam Edler, samordnare för tobaksavvänjning för mer information.

- Diplomeringsutbildning tobaksavvänjning start hösten 2024. För mer info och anmälan se HÄR. Pdf, 350.4 kB, öppnas i nytt fönster.

- Informationsfilm Socialstyrelsens riktlinjer Tobak

- Tobaksfakta www.tobaksfakta.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella

- Folkhälsomyndigheten Nationella folkhälsomål

- Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer för prevention och ohälsosamma levnadsvanor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norrlandsregionen

- Norrlands folkhälsopolitiska programLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionala politisk nivå

- Regionplan 2023-2025

- Hälso- sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2023

- Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023

Regionala verksamhetsnivå

- Hälsovalskontorets förfrågningsunderlag 2023

- Primärvårdens verksamhetsplan 2023

Beslut

- Tobacco endgame. Region Jämtland Härjedalen var först ut att skriva under Regeringens mål med
tobaksbruk under fem procent 2025. Idag har alla regioner/landsting skrivit under.

- Tobaksfri i samband med operation. All kirurgi (utom akuta operationer) sker efter att patienten har varit rökfri sex veckor före OP. Sex veckor efter gäller också. Patienten sätts på operationskö först när hen är rökfri. Tobaksavvänjare finns på HC för hjälp.

Adam Edler, samordnare för tobaksavvänjning
Folkhälsoenheten

Telefon
073-8422748

Epost
adam.edler@regionjh.se