Matvanor

Denna sida visar stödinformation inom arbetet med prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor efter Socialstyrelsens riktlinjer. Aktuella riktlinjer, arbete och metoder. Utbildningsrekommendationer samt var patienterna kan hänvisas till för mer kunskapsinhämtning.

Fakta
Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för sjukdom och ohälsa i Sverige och ökar risken för sjukdom, sänkt livskvalitet och för tidig död, framför allt genom en ökad risk att drabbas av fetma, hjärt- och kärlsjukdom, cancer och typ 2-diabetes och karies. Beräkningar visar att 14 procent av alla dödsfall i Sverige skulle kunna förhindras eller senareläggas genom hälsosamma matvanor. Ohälsosamma matvanor kan även ge upphov till undernäring, där brist på energi, protein eller andra näringsämnen orsakar mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning eller funktion eller av en persons sjukdomsförlopp.

34 procent i åldersgruppen 16–84 år äter grönsaker eller rotfrukter två eller fler gånger per dag. Samt 30 procent av länsborna som dricker sötad dryck två eller fler gånger i veckan. Det är störst andel som ofta dricker sötad dryck i åldersgruppen 16–29 år (53 procent), minst andel är det i åldersgruppen 65–84 år (15 procent). Det är en större andel män (35 procent) än kvinnor (24 procent) som ofta dricker sötad dryck.
Enligt Hälsa på lika villkor 2022.

Uppmärksamma

Inled samtalet med att be om lov att utforska personens matvanor.
- Dina matvanor kan ha betydelse för din hälsa och hur du mår. Är det okej att vi pratar en stund om dina matvanor?

Bedömningsformuläret/ skattningsformuläret

Utifrån Kostindex ("Nationellt vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor matvanor") gör du en bedömning av personens matvanor.

Åtgärda

Återkoppla och diskutera resultatet på kostindex med personen. Bekräfta det som är hälsosamt. Vid ohälsosamma matvanor, ställ öppna frågor och utgå från personens tankar och funderingar. Mål är att patienten sätter ett anpassat delmål för bättre matvanor.

Informera kort om att matvanorna kan ha betydelse för personens hälsotillstånd. När det är relevant, uppmuntra personen till förbättrade matvanor utifrån Livsmedelsverkets kostråd ”Hitta ditt sätt”.

Dokumentera

Det dokumenteras i cosmic i gemensamma dokument/ levnadsvanor. De fasta svarsalternativen (hälsosamma matvanor, ohälsosamma matvanor och betydande ohälsosamma matvanor) motsvarar nivåerna från kostindex.

Bedömning:
Hälsosamma matvanor
Ohälsosamma matvanor
Betydande ohälsosamma matvanor

Åtgärd:
Rådgivande samtal KVÅ-kod DV112
Innebär en mer omfattande och individanpassad rådgivning i dialog om matvanor som kan ske vid exempelvis hälsosamtal, graviditet eller som en del av behandling. Kan kompletteras med uppföljning vid ett eller flera tillfällen. Råden kopplas till aktuellt hälsotillstånd. Använd gärna pedagogiska verktyg som till exempel tallriksmodellen, nyckelhålsmärkning eller matpyramiden.

 10–15 minuter (ibland upp till 30 minuter)
• Dialog
• Anpassning utifrån patientens situation
• Särskild uppföljning till exempel genom telefonsamtal.
• Kan inkludera motiverande strategier.

Kvalificerat rådgivande samtal KVÅ-kod DV113
Genomförs vid flera tillfällen och förutsätter god ämneskunskap samt utbildning i samtalsmetoden. Omfattar en fördjupad kartläggning och rådgivning utifrån individens diagnos, kunskapsnivå, förutsättningar och önskemål. Kvalificerat rådgivande samtal till personer med sjukdom som behöver specifik nutritionsbehandling bör då ges av legitimerad dietist.

 • Mer än 30 minuer
  • Dialog
  • Anpassning utifrån patientens situation
  • Eventuellt kompletterat med verktyg eller hjälpmedel och särskild uppföljning
  • Kan inkludera motiverande strategier
  • Vanligen teoribaserat eller strukturerat
  • Kan ges individuellt eller i grupp
  • Förutsätter att personalen har fördjupad ämneskunskap samt är utbildad i den metod
  som används.
  • Kompletteras med återkommande kontakter (återbesök, telefonsamtal, brev eller
  mejl) vid ett eller flera tillfällen.

Uppföljning
Utvärdering av insatt åtgärd bedöms på samma sätt som det gjordes initialt. Om patienten har uppnått rersultat grundar sig på om patienten har uppnått det individuella målet.
Dokumentationsalternativ.

Målet uppnått Ja
Målet uppnått Nej

Manual dokumentation Matvanor i Cosmic. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bedömning, åtgärder, uppföljning och dokumentation av Tobak i Cosmic. Baserat på Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. (kommer inom kort)

- Sjukvårdsrådgivningens hemsida www.1177.se