Avtal och övenskommelser

Ansvar för hälso- och sjukvård i Jämtland Härjedalen

Samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län gällande hemsjukvård.

Samordnad planering vid utskrivning från slutenvård

Riktlinjer för samarbete vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården

Avtal - ersätter Bilaga 9  ovan

Palliativ vård
Länsplan för palliativ vård utarbetades 2008. Inga avtal finns. 2009-11-20 SVOM-presentation av länsplanen. (Program för god äldreomsorg — registrering i kvalitetsregister).

Dos-dispensering av läkemedel
Norrlandstingen har gemensam överenskommelse för insättande av dosdispensering.