Avtal och övenskommelser

Ansvar för hälso- och sjukvård i Jämtland Härjedalen

Samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län gällande hemsjukvård.

Avtalet inklusive bilagor

Nedan exemplar av huvudavtalet är undertecknat av Bergs kommun och Region Jämtland Härjedalen, övriga kommuners signaturer finns att hämta i Region Jämtland Härejdalens diarium.

Avtalet är förlängt till och med 2023-12-31.

Huvudavtal hemsjukvård

Bilaga 1 Bedömning av egenvård, riktlinje för Region Jämtland/Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län

  • Se utbildning i SABA Cloud om Egenvård (rev september 2022)
    • Egenvård och vägledande patientfall
    • Egenvård och dokumentation i Cosmic

Bilaga 2 – Samverkan och ansvar mellan primärvård och kommun Word, 373.8 kB.

Bilaga 3 – Samverkan och ansvar m.ellan specialiserad vård och kommun (förhandling pågår)

Bilaga 4 – Regler, rutiner och ersättning tjänsteköp Word, 79.4 kB.

Blanketter (dessa versioner gäller från och med 2022-05-25)

Bilaga 5 Samverkan inom syn- och hörselrehabilitering

Bilaga 6 – Vårdhygien

Bilaga 7 – Samverkan om medicinteknisk utrustning Word, 423.5 kB.

Bilaga 8 – Ansvar för sjukvårdsmaterial, medicinteknisk utrustning, hjälpmedel med mera

Bilaga 9 - Upphört - Nytt avtal se nedan - Samordnad planering vid utskrivning från slutenvård

Bilaga 10 - Läkemedelshantering (ny bilaga, 2023) Word, 147.6 kB.

Palliativ vård
Länsplan för palliativ vård utarbetades 2008. Inga avtal finns. 2009-11-20 SVOM-presentation av länsplanen. (Program för god äldreomsorg — registrering i kvalitetsregister).

Dos-dispensering av läkemedel
Norrlandstingen har gemensam överenskommelse för insättande av dosdispensering.