Avtal och övenskommelser

Samordnad individuell plan - SIP

Samordnad individuell plan
Här finns samverkansdokument mellan regionen och kommunerna i Jämtlands län. Dessa avser gemensam individuell planering när aktörer från regionens hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård är involverade.

Nedanstående samverkansdokument är framtagna av SVOM. De grundar sig på nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL) och i socialtjänstlagen (2001:453,SoL) som :äller from 1 januari 2010, (regeringens proposition 2008/09:193) samt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutenvård.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se