Avtal och övenskommelser

Samordnad individuell plan - SIP

Samordnad individuell plan
Här finns samverkansdokument mellan regionen och kommunerna i Jämtlands län. Dessa avser gemensam individuell planering när aktörer från regionens hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård är involverade.

Nedanstående samverkansdokument är framtagna av SVOM. De grundar sig på nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL) och i socialtjänstlagen (2001:453,SoL) som :äller from 1 januari 2010, (regeringens proposition 2008/09:193) samt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutenvård.