Avtal och övenskommelser

Barn och unga

Barnkonventionen

JämtBus - överenskommelse om samverkan barn och unga

"Jämtbus - barn i behov av särskilt stöd" är beslutad i länets åtta kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Nämndsprotokoll och underskrifter finns att hämta i Region Jämtland Härjedalens diarium.

Överenskommelse om samarbete placerade barn
Överenskommelsen och riktlinjen omfattar all kommunal och regionkommunal verksamhet som på något sätt arbetar med barn och unga och där huvudmannaskapet utgår från ett offentligt uppdrag enligt lagstiftningen. Detta innebär att även enskilda verksamheter oavsett huvudman omfattas av riktlinjerna i samverkansdokumentet såsom t.ex. fristående skolor, enskilda förskolor, upphandlade verksamheter m.fl.

"Länsövergripande överenskommelse om samarbete vid placering utanför det egna hemmet" är beslutad i länets åtta kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Nämndsprotokoll och underskrifter finns att hämta i Region Jämtland Härjedalens diarium.

Habilitering - barn och ungdom

  • Regeringsrättsdom
  • Ansvarsfördelning mellan arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom regionen och kommunerna i Jämtlands län gällande barna och ungdomar t o m 20 år — beslut i "gråzonsgrupp" 2003-02-11

Familjecentraler
Avtal finns bara mellan Östersunds kn och landstinget( saknas i JLLs diarium), ytterligare 5 kommuner har familjecentraler (2010).
Pågår diskussion kring hur länet ska ha det ang familjecentralsverksamheter, samarbetsformer, utveckling etc. Bifogat är samverkansavtal i Bräcke - men status osäkert pga ej påskrivet dokument.

Nyanlända
Kvalitetssäkrade snabba rutiner för smitta och hälsoundersökning vid mottagande.

Särskoleinskrivningar
Länsgemensamma rutiner för utredningar och beslut om särskoleinskrivning.

Ungdomsmottagning

Hälsosamtal i skolan