Efterlevandestöd vid suicid

2022 uppmärksammades brister gällande erbjudande om stöd till efterlevande vid suicid. Rutinmässigt stöd från vården, kommunerna eller blåljus saknas likväl som ansvarig organisation/funktion/person för samordning av efterlevandestöd. Erbjudande av stöd är en efterfrågad insats av efterlevande likväl som blåljusverksamheter.

Jämtlands län har höga suicidtal, ca 25 personer per år. Det finns en ökad risk för psykisk ohälsa, suicidförsök och suicid bland efterlevande. Vid varje suicid bedöms 5-10 närstående vara direkt berörda som efterlevande. Forskning visar att 96 procent av efterlevande vill att vården tar aktiv kontakt och vill prata om det som hänt.

Region Jämtland Härjedalens folkhälsoenhet har fått i uppdrag att samla aktörer till dialog för utvecklande av en länsgemensam rutin för efterlevandestöd utifrån goda exempel i landet. Uppdraget utgår ifrån Långsiktigt utvecklingsplan för arbetet med psykisk ohälsa samt beslut i SVOM (Sociala vård och omsorgsgruppen - samverkan kommun och region). I höst så har arbetet med rutinen påbörjats.