Användning av Acetylcystein 200mg/ml, lösning för nebulisator under pågående restsituation 2024

Acetylcystein 200mg/ml är restat under resten av 2024. Det som finns i Sverige är fördelat till alla regioner utifrån hur stor förbrukningen varit under senaste året och när vi beställt upp vår kvot kommer vi inte få fler.

Apoteken kommer inte få in Acetylcystein vilket gör att användning inom öppenvård kommer vara starkt begränsad.

Rekommendationen från NPO Lung och Allergisjukdomar är att det enbart bör användas inom slutenvård på följande indikationer:

  • Antidot vid paracetamolintox
  • Cystisk fibros med allvarlig slembildning gastrointestinalt

Lokala tillägg till denna rekommendation:

  • Mekoniumproppar hos neonatala barn kan även fortsättningsvis behandlas med Acetylcystein.
  • För patienter i behov av slemmobilisering där NaCl prövats utan tillräcklig effekt bör kontakt tas med bakjour på lungavdelningen för råd och eventuell ordination av inhalation Acetylcystein.

Alternativ till inhalation av Acetylcystein 200 mg/ml vid behov av slemmobilisering är isoton koksaltlösning (0,9%).

Till patienter med cystisk fibros kan ibland hyperton koksaltlösning (3-4%) behövas.

Vid KOL har inte inhalation Acetylcystein någon nämnvärd effekt.

Följande avdelningar har Acetylcystein 200mg/ml i läkemedelsförrådet:IVA
Medicin, plan 8
Hjärtavd
Barn- och ungdomsavdelningen
Neonatalavdelningen
Det finns även i förråd på Läkemedelsservice (sjukhusapoteket)