Asyl- och flyktingsamordning

Strateg

Strateg för flyktingfrågor arbetar på uppdrag av avdelningschef och stödjer regiondirektör, politiker och chefer i linjen. Rollen strateg innebär att utveckla och företräda regionen inom funktionsområdet.

Strategen medverkar som föredragande i politiska forum samt vid ledningsmöten för regiondirektör och förvaltningsledningar. Strategen ansvarar för att regler och rutiner finns och förnyas så att regionen kan leva upp till de ställda målen. Vidare ska strategen vara insatt och förmedla lagkrav, tillämpningar och avtal och kunna hålla andra befattningshavare på olika nivåer uppdaterade.

Handläggare

Handläggare för asyl- och flyktingfrågor ska bistå verksamheterna med information från Migrationsverket om nya asylsökande i länet. Vidare ska handläggaren sköta administration, bevakning och ansökningar gällande statliga ersättningar samt hantera utbetalningar till respektive verksamhet. Tillsammans med strategen agera som en sammanhållande helpdeskfunktion.

Handläggaren ska årligen redovisa till olika instanser som tex SKR, Socialstyrelsen samt stödja verksamheterna i uppföljning av ekonomi kring asylärenden. Handläggaren är även administratör för systemstödet Vera Asyl.

1.3 Varaktig vård

Villkor för ersättning
Region Jämtland Härjedalen kan endast få ersättning för kostnader de haft för personer där:

 1. Vårdbehovet bedöms vara i minst tre år och
 2. de sammanlagda kostnaderna för hälso- och sjukvård är minst 60 000 kronor per person under en tolvmånadersperiod och
 3. personens sjukdom eller funktionshinder fanns vid första mottagandet i kommunen eller på annat sätt har ett direkt samband med personens situation som skyddsbehövande. Det kan till exempel vara fysiska eller psykiska skador på grund av krig.

Kostnader som ersätts
Om ovanstående villkor är uppfyllda kan Region JH få ersättning för:

 • hälso- och sjukvård (inklusive tolkkostnader) som ordinerats av läkare.

Kostnader som inte ersätts
Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan Region JH inte få ersättning för:

 • vård som inte hör ihop med grundsjukdomen.

Lämna in en ansökan
En ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den tolvmånadersperiod ansökan avser.

All handläggning och ansökan om varaktig vård sker av asyl-flyktinghandläggare, Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen.
Uppmärksamma gärna vårdbehov som är varaktigt till asyl-flyktinghandläggare.

1.4 Kostnadskrävande vård

Villkor för ersättning
Region Jämtland Härjedalen kan få ersättning för hälso- och sjukvård (inklusive tolkkostnader) till asylsökande för en vårdkontakt som överstiger 100 000 kronor. Ersättning kan endast betalas ut för den tid personen är registrerad vid någon av Migrationsverkets mottagningsenheter.

Kostnader som ersätts
Om ovanstående villkor är uppfyllda kan Region JH få ersättning för:

 • all sjukvård för barn
 • omedelbar vård och vård som inte kan anstå
 • mödrahälsovård och förlossningsvård
 • Preventivmedelsrådgivning
 • vård vid abort
 • vård och åtgärder enligt smittskyddslagen
 • omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå

Kostnader som inte ersätts
Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan Region JH inte få ersättning för:

 • vård som inte är relaterad till den sjukdom eller funktionshinder som vårdkontakten avser
 • de första 100 000 kronorna eftersom regionen ska stå för dessa.

Lämna in en ansökan
En ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast sex månader efter utgången av det kalenderår när vårdkontakten avslutades. Om vårdkontakten är långvarig, kan Region Jämtland Härjedalen lämna in en ansökan per kvartal.

All handläggning och ansökan om kostnadskrävande vård sker av asyl-flyktinghandläggare, Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen.

1.6 Vård som inte kan anstå

Begreppet vård som inte kan anstå är en utvidgning av den vård som definieras som omedelbar, det vill säga inte bara akut vård. Begreppet omfattar behandling av sjukdomar och skador i de fall där även måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten.

Vad som ska räknas som vård som inte kan anstå måste alltid avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal. Bara behandlande läkare eller annan ansvarig vårdpersonal som har kunskap om patientens individuella förutsättningar kan bedöma vilka åtgärder som krävs och när.

Följande kan räknas som vård som inte kan anstå (Socialstyrelsen):

 • akut vård och behandling (omedelbar vård)
 • vård och behandling som är mer än omedelbar vård
 • vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten
 • vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd
 • vård för att undvika mer omfattande vård och behandling
 • vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder
 • vård som är följdinsatser av vård som getts (inklusive psykiatrisk vård)

För mer information se Socialstyrelsens hemsida:
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/asylsokande-och-andra-flyktingar/halsovard-och-sjukvard-och-tandvard/erbjuden-vard/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.